Bienvenue au Centre de Développement du Français [Région du Centre]
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารศูนย์ ฯ
ที่ตั้งศูนย์ 1 2 3
โรงเรียนสังกัดศูนย์ ฯ
กิจกรรมเทอดพระเกียรติ "วันรวมพล"
คู่มือจัดการเรียนฯฝรั่งเศส [ภาคกลาง]
ศูนย์ฯและห้องเรียนฝรั่งเศส
Journées du fr 2016 [1] [2]
Journées du fr 2015 [1] [2] [3]
Journées du fr 2014 [1] [2] [3]
Journées en fr 2013 [1] [1.1] [2] [2.1] [3]
คัดเลือก น.ร. รับทุนฝรั่งเศส 2554
คัดเลือก น.ร. รับทุนฝรั่งเศส 2553


23 - 24 กรกฎาคม 2559 : ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสภาคกลาง ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส [Journées du français 2016] ณ ชวาลัน รีสอร์ท อ. ดอนตูม จังหวัดนครปฐม ...

25 - 26 กรกฎาคม 2558 : ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสภาคกลาง ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส [Journées du français 2015] ณ เพชรไพลิน รีสอร์ท อ. เมือง จังหวัดกาญจนบุรี ...

2 - 3 สิงหาคม 2557 : ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสภาคกลาง ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส [Camp linguistique et culturel] ณ วังมนัสรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนต่างๆ 12 โรงเรียน จากจังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ โรงเรียนละ 10 คน รวม 127 คน และครูมาช่วยดำเนินกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงอีก 17 คน ... การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสบความสำเร็จดียิ่ง นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และต่างพอใจ และมีความสุข กับการมาเข้าค่ายภาษาในครั้งนี้ ...

2 - 4 สิงหาคม 2556 : ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสภาคกลาง ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ จัดค่ายภาษาฝรั่งเศส "Journée en français 2013" ณ เพชรไพลินรีสอร์ท ต. ลาดหญ้า อ. เมือง จ. กาญจนบุรี โดยมีนักเรียนชั้น ม. 4, ม. 5 และ ม. 6 จากโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี 9 โรงเรียน จำนวน 136 คน ครูและวิทยากรชาวต่างชาติจำนวน 17 คน กิจกรรมต่างๆดำเนินไป ด้วยความเรียบร้อยตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนเรียนรู้ ภาษาฝรั่งเศส ในบรรยากาศพักผ่อนสบายๆ ...

12 - 15 สิงหาคม 2553 .. เสร็จสิ้นแล้วด้วยความสำเร็จ เช่นเดียวกัน !! ..."การจัดทำเว็บไซต์ บทเรียนภาษาฝรั่งเศส 2" ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน ภาษาฝรั่งเศสภาคกลาง โรงเรียนราชินีบูรณะ จ. นครปฐม [รายละเอียด]

เสร็จสิ้นแล้วด้วยความสำเร็จ !! ... การอบรมเชิงปฎิบัติการ "การจัดทำเวบไซต์ภาษาฝรั่งเศส" สำหรับครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 3 - 8 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสภาคกลาง โรงเรียนราชินีบูรณะ จ. นครปฐม (โดย อ. เกรียงไกร ทองชื่นจิต, อ. มนัส หรั่งเทศ (เลขาฯศูนย์) อำนวยการโดย อ. เสาวนิตย์ ชัยมุกสิก และ อ. จงกล ศุภเวชย์) [รายละเอียด] [ความคืบหน้าและความเห็น] ....

En classe de francais
เยาวชนฝรั่งเศสเยี่ยมชมชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศส ราชินีบูรณะ
ลิ๊งค์ฝรั่งเศส
สมาคมครูภาษาฝรั่งเศส
สถานทูตฝรั่งเศส
สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพฯ
ศูนย์พัฒนาฯภาษาฝรั่งเศส
ปรับปรุงล่าสุด : 31 กรกฎาคม 2559