เตรียมอุดมศึกษา [กรุงเทพฯ]  
ชิโนรสวิทยาลัย [กรุงเทพฯ]
สุรศักดิ์มนตรี [กรุงเทพฯ]
มัธยมวัดนายโรง [กรุงเทพฯ]
วชิรธรรมสาธิต [กรุงเทพฯ]
สีกัน [กรุงเทพฯ]
ราชินีบูรณะ [นครปฐม]  
เทพศิรินทร์นนทบุรี [นนทบุรี]  
สระบุรีวิทยาคม [สระบุรี]  
ชลกัลยานุกูล [ชลบุรี]
อุดมดรุณี [สุโขทัย]  
เฉลิมขวัญสตรี [พิษณุโลก]
สันกำแพง [เชียงใหม่]
ลำปางกัลยาณี [ลำปาง] 
ดำรงราษฏร์สงเคราะห์ [เชียงราย] 
พะเยาพิทยาคม [พะเยา]
แก่นนครวิทยาลัย [ขอนแก่น]
สตรีชัยภูมิ [ชัยภูมิ]
ภูเก็ตวิทยาลัย [ภูเก็ต]  
หาดใหญ่วิทยาลัย [สงขลา]  
สุราษฏร์ธานี [สุราษฏร์]
พัทลุง [พัทลุง]
ศูนย์ฯภาษาฝรั่งเศสและเลขาฯ (pdf)
ค่ายภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ ครั้งที่ 3 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
ค่ายภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ ครั้งที่ 2 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
ค่ายภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ ครั้งที่ 1 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
ศูนย์ฯ ภาษาฝรั่งเศสพัฒนาไปมากแล้ว ... เป็นที่รู้จักและยอมรับจากองค์กรต่างๆมากขึ้น ... มีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายภายในแต่ละศูนย์ ...


วัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส

1. เป็นศูนย์ประสานการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การเรียนการสอน ภาษาฝรั่งเศส รวมทั้งพัฒนากิจกรรมเสริม ทักษะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์

2. เป็นศูนย์สนับสนุนพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสระดับสากล

3. เป็นศูนย์พัฒนาต้นแบบทางการศึกษา อาทิ กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผลงานทางวิชาการ การส่งเสริมอัจฉริยภาพ
ผู้เรียน ตลอดจนส่งเสริมครูผู้สอน ภาษาฝรั่งเศส

4. เป็นศูนย์รวมสื่อนวัตกรรม ทฤษฏีการเรียนรู้ งานค้นคว้าวิจัย ผลงานทางวิชาการ ของครูผู้สอน

5. เป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายการนิเทศ การเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารความเคลื่อนไหวทางวิชาการ ผลงานและนวัตกรรมทางการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส และนักเรียนสู่สังคมและชุมชน และการยกย่องเชิดชูเกียรติ


ข่าว ... ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส


3 - 8 สิงหาคม 2561 : ค่ายภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ พาวิลเลียน ริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสภาคกลาง โรงเรียนราชินีบูรณะ

4 - 9 สิงหาคม 2560 : ค่ายภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ ครั้งที่ 4 ณ ชวาลันรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม จัดโดย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี

9 - 14 สิงหาคม 2559 : ค่ายภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ...

7 - 12 สิงหาคม 2558 : ค่ายภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 [ผลการประเมินค่ายฯ]

ขอแสดงความยินดีกับเลขาศูนย์ฯ ผู้รับตำแหน่งเลขาศูนย์ฯ (ต่อจากเลขาศูนย์เดิม ที่เกษียณอายุราชการ ในปี 2557 นี้) และผู้ช่วยเลขาศูนย์ฯ จำนวน 10 คน ที่ได้รับทุนฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ระหว่าง วันที่ 12 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2557
ณ Institut de Touraine เมือง Tours ประเทศฝรั่งเศส

28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2557 : ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาภาษาฝรั่งเศส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 (โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี) และสถานทูตฝรั่งเศส จัดโครงการสัมนาครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส เพื่อยกระดับคุณภาพความรู้ และทักษะ ภาษาฝรั่งเศส ตามแนวทางมาตรฐานคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยจะมีครูเข้าร่วมประชุมสัมนาประมาณ 150 คน

7 - 12 สิงหาคม 2557 : ค่ายภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสภาคกลาง โรงเรียนราชินีบูรณะ ร่วมกับศูนย์ฯจากทั่วประเทศอีก 17 ศูนย์
[รายละเอียดที่ www.atpf-th.org]

ในแต่ละปี ศูนย์ต่างๆทั้ง 22 ศูนย์ จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ (ปีแรกๆ ซึ่งยังมีเพียง 10 ศูนย์ ได้รับประมาณศูนย์ละ 200,000 บาท ส่วนปีต่อๆมาเมื่อมีศูนย์ 22 ศูนย์เกิดขึ้น แต่ละศูนย์จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประมาณศูนย์ละ 80,000 บาท) เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมเข้าค่ายเป็นหลัก ให้กับนักเรียนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนที่สังกัดตามศูนย์ต่างๆทั้ง 22 เขต

ปี 2555 มีการแต่งตั้งศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการแล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น 22 ศูนย์

ขอแสดงความยินดีกับเลขาศูนย์ฯทุกท่านที่ได้รับทุนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 2 ตุลาคม 2553 ณ CIEP ปารีส

16 มกราคม 2554 : การจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส DELF Scolaire A1 และ A2 ตามศูนย์ต่างๆ

12 - 15 สิงหาคม 2553 .. สืบเนื่องจากความสำเร็จของการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำเว็บไซต์บทเรียนภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่ 1 สำหรับครูผู้สอน ภาษาฝรั่งเศส จำนวน 21 คน อ. จงกลจึงเสนอให้มีการพัฒนาต่อยอด เพื่อให้ครูมีความรู้ ความชำนาญ มากขึ้นในการจัดทำสื่อออนไลน์ เป็นที่มาของ "การจัดทำเว็บไซต์ บทเรียนภาษาฝรั่งเศส 2" ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน ภาษาฝรั่งเศสภาคกลาง โรงเรียนราชินีบูรณะ จ. นครปฐม [รายละเอียด]

การอบรมเชิงปฎิบัติการ "การจัดทำเวบไซต์บทเรียนภาษาฝรั่งเศส" สำหรับครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 3 - 8 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนย์ฯภาคกลาง โรงเรียนราชินีบูรณะ จ. นครปฐม (โดย อ. เกรียงไกร ทองชื่นจิต, อ. มนัส หรั่งเทศ (เลขาฯศูนย์) อำนวยการโดย อ. เสาวนิตย์ ชัยมุกสิก และ อ. จงกล ศุภเวชย์) [รายละเอียด] [ความคืบหน้าและความเห็น] ... และมาอบรมภาค 2 ระหว่างวันที่ 12 - 15 สิงหาคม 2553 ...

การจัดทำแผนและข้อตกลงการพัฒนาภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส) ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2553
ณ โรงแรมเฟิร์สท์

17 มกราคม 2553 : มีการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส DELF Scolaire A1 และ A2 ตามศูนย์ต่างๆ

28 กันยายน - 3 ตุลาคม 2552 : ครูภาษาฝรั่งเศสจากทุกศูนย์ฯร่วมจัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

31 มกราคม 2552 : ศูนย์ฯภาษาฝรั่งเศส กรุงเทพฯ (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา) ศูนย์ภาคเหนือตอนบน ศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ภาคใต้ตอนบน และศูนย์ภาคใต้ตอนล่าง ร่วมมือกับสมาคมฝรั่งเศส ในการจัดสอบ วัดความรู้ DELF A1 และ A2

16 สิงหาคม 2551 : ศูนย์ฯภาคเหนือ (ตอนบน) มีการประชุมชี้แจงการจัดตั้งศุนย์ ฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสันกำแพง

22 สิงหาคม 2551 : ศูนย์ฯภาคเหนือ (ตอนบน) จัดกิจกรรม "วันรวมพลคนเรียนภาษาฝรั่งเศส" ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
จ. เชียงใหม่ ... กิจกรรม"มหกรรมรวมพลคนเรียนภาษาฝรั่งเศส" ของโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเขตภาคเหนือตอนบน (โรงเรียนสันกำแพง) ได้ร่วมกับโรงเรียน ที่เปิดสอนภาษาฝรั่งเศส จำนวน 39 โรงเรียน นักเรียน1,450 คน ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส จำนวน 48 คน เข้าร่วม กิจกรรมเพื่อสืบสานพระปณิธานในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนฝรั่งเศสของโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบนได้แสดงความสามารถทางด้านฝรั่งเศส

22 สิงหาคม 2551 : ศูนย์ฯภาคเหนือ (ตอนล่าง) จัดกิจกรรม "วันรวมพลคนเรียนภาษาฝรั่งเศส"
ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ. พิษณุโลก

22 สิงหาคม 2551 : ศูนย์ฯกรุงเทพฯ จัดกิจกรรม "วันรวมพลคนเรียนภาษาฝรั่งเศส" ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี มีนักเรียนเข้าร่วมงาน ประมาณ 3,700 คน นอกจากนี้บางกิจกรรม เช่น Ateliers ต่างๆ การแสดงบนเวที ยังไปจัดต่อที่ เมืองทองธานี ในวันที่ 25 - 26 สิงหาคมอีกด้วย

22 สิงหาคม 2551 : ศูนย์ฯภาคกลาง (ตะวันตก) จัดกิจกรรม "วันรวมพลคนเรียนภาษาฝรั่งเศส" ที่หอประชุมคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ. นครปฐม ด้วยความร่วมมืออย่างดี จากภาควิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงเรียนต่างๆในสังกัดศูนย์ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นประมาณ 500 คน

22 สิงหาคม 2551 : ศูนย์ฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรม "วันรวมพลคนเรียนภาษาฝรั่งเศส" ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ. ขอนแก่น มีโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมงาน 15 โรงเรียน นักเรียนประมาณ 500 คน

24 สิงหาคม 2551 : ศูนย์ฯภาคกลาง (ตะวันออก) จัดกิจกรรม "วันรวมพลคนเรียนภาษาฝรั่งเศส" ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล จ. ชลบุรี

22 สิงหาคม 2551 : ภาพและรายละเอียดกิจกรรม "วันรวมพลคนเรียนภาษาฝรั่งเศส" จากศูนย์ฯภาคใต้ตอนบน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ. ภูเก็ต มีนักเรียนเข้าร่วมงานประมาณ 1100 คน

ขอเชิญศูนย์ต่างๆแจ้งลิ๊งค์ของศูนย์ได้ที่ : kriangkrai111@gmail.com
 
ปรับปรุงล่าสุด : 8 มิถุนายน 2561