การอบรมเชิงปฎิบัติการ "การจัดทำเว็บไซต์บทเรียนภาษาฝรั่งเศส" รุ่นที่ 2 สำหรับครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส

หลักการและเหตุผล : เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส เพื่อให้ครูผู้สอน ภาษาฝรั่งเศสสามารถพัฒนาศักยภาพตนเอง และเพื่อให้ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง สามารถนำผลงาน สื่อการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ที่จัดทำขึ้นเผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งแนะนำเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ศูนย์พัฒนา การเรียนการสอน ภาษาฝรั่งเศสภาคกลาง โรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 9 โดยมี อ. มนัส หรั่งเทศ (เลขาศูนย์ฯ) และ อ. เกรียงไกร ทองชื่นจิต เป็นผู้จัดทำโครงการ

ระยะเวลา และสถานที่อบรม : ระหว่างวันที่ 22 - 24 กันยายน 2554 ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ภาคกลาง โรงเรียนราชินีบูรณะ จ. นครปฐม

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม : 19 คน

วิทยากร : อ. พีระ แย้มประดิษฐ์ (เว็บมาสเตอร์ สพฐ.) อ. เกรียงไกร ทองชื่นจิต และครูสอนคอมพิวเตอร์ จากโรงเรียนราชินีบูรณะ

รายละเอียดเบื้องต้น :

1. [พฤหัสบดีที่ 22 ก.ย.] ... [8.30 - 9.00 และ 9.00 - 9.30] : ลงทะเบียน และพิธีเปิด
/ [9.30 - 10.30] : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ ... สิ่งที่ควรคำนึงถึง ... ตอบข้อสงสัย /
[10.30 - 10.45] : พัก + ของว่าง / [10.45 - 12.00] : สร้างหน้าโฮมเพจเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver / [12.00 - 13.00] : พักรับประทานอาหารกลางวัน /
[13.00 - 15.00] : จัดทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla
/ [15.00 - 15.15] : พัก + ของว่าง / [15.15 - 17.00] : จัดทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla [ต่อ]

2. [ศุกร์ที่ 23 ก.ย.] ... [9.00 - 10.30] : จัดทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla / [10.30 - 10.45] : พัก + ของว่าง / [10.45 - 12.00] : จัดทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla [ต่อ] / [12.00 - 13.00] : พักรับประทานอาหารกลางวัน / [13.00 - 15.00] : จัดทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla [ต่อ] / [15.00 - 15.15] : พัก + ของว่าง / [15.15 - 17.00] : จัดทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla [ต่อ]

3. [เสาร์ที่ 24 ก.ย.] ... [9.00 - 10.30] : จัดทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla [ต่อ] / [10.30 - 10.45] : พัก + ของว่าง / [10.45 - 12.00] : จัดทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla [ต่อ]
/
[12.00 - 13.00] : พักรับประทานอาหารกลางวัน / [13.00 - 15.00] : จัดทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla [ต่อ] / [15.15 - 17.00] : ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการแสดงผล / สรุปผลการทำงาน ประเมินผล / เดินทางกลับ

[ตารางการอบรมฉบับสมบูรณ์จะได้รับวันลงทะเบียน]

งบประมาณ : 100,000 บาท จาก สพฐ. (ครูที่เข้ารับการอบรม ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ... ยกเว้นค่าเดินทางไป - กลับ ขอให้เบิกจากโรงเรียนต้นสังกัด ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย :

1. ค่าอาหารว่างสองมื้อ อาหารกลางวันตลอดการประชุม
2. ค่าจดโดเมนเนมและและค่าเช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ เป็นเวลา 1 ปี 1,500 บาท ได้รับพื้นที่ฝากเว็บ 10,000 เม็กซ์
3. ค่าที่พัก 2 คน ต่อ 1 ห้อง ในโรงแรมเวล + อาหารเช้า
4. ค่าดำเนินการอบรม (วิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่ + ... )

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม :

1. เป็นครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส สังกัดโรงเรียนของรัฐ หรือการศึกษาเอกชน และต้องไม่เกษียณ หรือขอเกษียณอายุราชการ ในปีการศึกษา 2554, 2555 ...
2. สนใจเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้อินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์เป็นประจำ
3. สนใจและอยากมีเว็บไซต์เรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นของตน และพร้อมที่จะอัพเดตอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อยในช่วงเวลา 1 ปีของการมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง)

เงื่อนไขของการสมัครเข้ารับการอบรม :

1. ต้องลงชื่อสมัครก่อนวันที่ 20 กันยายน 2554 [คลิกที่นี่ หรือที่ลิ๊งค์ด้านล่างเพื่อยืนยัน หรือสมัครเพิ่ม] ... (ใช้เว็บบอร์ดเดิม ผู้สมัครไว้เดิมสามารถยืนยันได้ที่เว็บบอร์ดนี้ ... รวมถึงผู้ต้องการสมัครเพิ่ม)
2. ไม่มีโน๊ตบุ๊คมาก็ได้ (แต่ถ้านำมาเองได้ก็จะเป็นการดี) โปรแกรมที่ต้องใช้คือ Office 2007 ที่เหลือหากเป็นไปได้คือชุดโปรแกรม Dreamweaver และ Photoshop CS3

3. ยินดีรับผิดชอบการต่ออายุโดเมนเนม และค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์เอง หรือโรงเรียนเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในปีต่อๆไป (ปีละ 1,500 บาท ได้รับพื้นที่ฝากเว็บ 10,000 เม็กซ์)
4. ยินดีให้ผู้จัดการอบรมเข้ามาดูแล ให้คำแนะนำ ในช่วงแรกของการมีเว็บไซต์
5. ต้องเข้ารับการอบรมด้วยความตั้งใจจริง ด้วยความมุ่งหวังที่จะกลับไปโรงเรียน พร้อมกับเว็บไซต์ที่เป็นของตนเอง สามารถที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่าง ในการจัดทำ และอัพเดตเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

6. ต้องไม่กลับก่อนการเสร็จสิ้นการอบรม
7. ยินยอมจ่ายค่าปรับ ตามจำนวนค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรม (ประมาณ 5,000 บาท) หากไม่สามารถจัดทำเว็บไซต์ได้เป็นผลสำเร็จ (ไม่ต้องกลัวเพราะ อ.พีระมาเอง ... อ. ต้องอยู่จนมีเว็บถึงจะปล่อยกลับ)

สิ่งที่ต้องเตรียมมา :

1.
ควรจัดเตรียมทำหัวเว็บนามสกุล jpg ขนาดกว้าง 1000 pixels สูง ตามใจชอบ ระหว่าง 100, 150, 200, 250 pixels
2. ข้อมูลต่างๆ เนื้อหา บทเรียน หนังสือ ภาพ เพลง วีดีโอ และสื่อต่างๆ รวมถึงสื่อที่เคยจัดทำไว้ก่อนแล้ว เพื่อนำมาสร้างบทเรียน แบบฝึกหัด
3. ภาพกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำมาจัดทำอัลบั้มภาพกิจกรรมนักเรียน
4. เอาตัวอาจารย์เองมาด้วยความตั้งใจที่จะมีเว็บเป็นของตนเอง (เพียงแต่โรงเรียนอนุญาตให้มา และยินดีจ่ายค่าเดินทางให้กับอาจารย์)

ผลที่จะได้รับจากการอบรม :

1. ครูผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน จะมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง มีความรู้ที่จะใช้โปรแกรมต่างๆในการจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ สามารถเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยตนเองได้
2. เราจะมีเว็บไซต์เรียนภาษาฝรั่งเศสมากขึ้น (ในปีแรก 17 เว็บไซต์) ในปีที่สองนี้อีก 20 เว็บไซต์ ... เป็นเครือข่ายที่ลิ๊งค์ถึงกันหมด โดยมีเว็บไซต์สมาคมครูภาษาฝรั่งเศส เป็นเว็บกลางในการเชื่อมโยง ... ทุกเว็บไซต์จะขึ้นต้นด้วย www.francais-............net (ชื่อของเจ้าของเว็บไซต์ ... ดังนั้นเวลาสมัครกรุณาให้ชื่อภาษาอังกฤษมาด้วย)

สถานที่พัก :

- โรงแรมเวล (ผมจะเป็นคนจองให้ ห้องหนึ่งพัก 2 คน ) (ต้องการพักกับใคร ขอให้แจ้งด้วยครับ) [อ. ท่านใดที่จองไว้เองแล้ว โปรดยกเลิก เพราะศูนย์สามารถจ่ายค่าที่พักให้ได้แล้ว เนื่องจากมีผู้มาอบรมน้อย]
สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่บ่ายวันที่ 21 กันยายน

การเดินทาง :

1. ขับรถยนต์มาเอง ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 55 กิโลเมตร
2. รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ... ขึ้นรถที่สถานีขนส่งสายใต้
หรือ รถตู้ ... ขึ้นได้จากหลายที่ เช่นบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าพญาไท)
3. ทางรถไฟ ... ลงที่สถานีรถไฟนครปฐม (สะดวกสำหรับผู้ที่มาจากทางภาคใต้) [กรุณาตรวจสอบตารางเวลา] แล้วต่อรถเมล์เครื่องรับจ้าง หรือรถรับจ้างอื่นเพื่อเข้าที่พัก

[รายละเอียดจะอัพเดตไปตามความคืบหน้าของการเตรียมการ ...] ...

คลิกที่นี่เพื่อลงชื่อสมัคร

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม “การจัดทำเว็บไซต์บทเรียนภาษาฝรั่งเศส” รุ่นที่ 2
22 - 24 กันยายน 2554 ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม

 1. ชื่อ : นางนภา โสตถิพันธุ์ [หนังสือราชการ] [โครงการอบรม]
  โทรศัพท์ : 08 91 12 87 68
  อีเมล์ : napasotthibandhu@hotmail.com
  โรงเรียน : บางกะปิ
  จังหวัด : กรุงเทพ
  โดเมนเนม (ชื่อเว็บไซต์ที่อยากได้) : www.francais-napasotthibandhu.net

 2. ชื่อ :นางจินตนา เกิดเนตร [หนังสือราชการ] [โครงการอบรม]
  โทรศัพท์ : 087-1942723
  อีเมล์ : jinny021@hotmail.com
  โรงเรียน : จ่านกร้อง
  จังหวัด : พิษณุโลก
  โดเมนเนม (ชื่อเว็บไซต์ที่อยากได้) : www.francais-krujinny.net

 3. ชื่อ : นาย จิรัฏฐ์ พรหมมิ [หนังสือราชการ] [โครงการอบรม]
  โทรศัพท์ : 081-0123859
  อีเมล์ : pritep@hotmail.com
  โรงเรียน : วังไกลกังวล หัวหิน
  จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
  โดเมนเนม (ชื่อเว็บไซต์ที่อยากได้) : www.francais-wangklaikangwon.net

 4. ชื่อ : นางสาววัฒนี ด้วงสำราญ [หนังสือราชการ] [โครงการอบรม]
  โทรศัพท์ : 086 6185518
  อีเมล์ : janton269@hotmail.com
  โรงเรียน : ราชินีบน
  จังหวัด : กรุงเทพ
  โดเมนเนม (ชื่อเว็บไซต์ที่อยากได้) : www.francais-watanee.net

 5. ชื่อ : นางรุ่งนภา หมื่นเจริญ [หนังสือราชการ] [โครงการอบรม]
  โทรศัพท์ : 08 62 17 51 96
  อีเมล์ : rungcharoen@windowslive.com
  โรงเรียน : อุตรดิตถ์ดรุณี อ.เมือง
  จังหวัด : อุตรดิตถ์
  โดเมนเนม (ชื่อเว็บไซต์ที่อยากได้) : www.francais-krurung.net


 6. นางสาวจินตนา ศรีวงษ์ชัย [หนังสือราชการ] [โครงการอบรม]
  โทรศัพท์ 08 13 69 51 57
  อีเมล์ : jsriwongchai@gmail.com
  โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
  จังหวัด : อุดรธานี
  โดเมนเนม (ชื่อเว็บไซต์ที่อยากได้) :
  www.francais-jin111.net


 7. ชื่อ : นางสาวจิม ไพสิฐพานิชตระกูล [หนังสือราชการ] [โครงการอบรม]
  โทรศัพท์ : 08 95 35 24 46
  อีเมล์ : ajarnjim_28@yahoo.co.th
  โรงเรียน : สิรินธรราชวิทยาลัย
  จังหวัด : นครปฐม
  โดเมนเนม (ชื่อเว็บไซต์ที่อยากได้) : www.francais-jimmyclub.net


 8. ชื่อ : นายวิเศษ น้อยพึ่ง [หนังสือราชการ] [โครงการอบรม]
  โทรศัพท์ : 08 92 84 15 63
  อีเมล์ : noipueng@hotmail.com
  โรงเรียน : ยโสธรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
  จังหวัด : ยโสธร
  โดเมนเนม (ชื่อเว็บไซต์ที่อยากได้) : www.francais-wiset.net


 9. ชื่อ : นางสาวรุ่งทิวา เทิดสิทธิกุล [หนังสือราชการ] [โครงการอบรม]
  โทรศัพท์ : 08 99 06 28 94
  อีเมล์ : rungtiwaterd@yahoo.com
  โรงเรียน : พิษณุโลกพิทยาคม
  จังหวัด : พิษณุโลก
  โดเมนที่อยากได้ : www.francais-rungtiwapp.net


 10. ชื่อ : นางพนารัตน์ กู่สุดใจ [หนังสือราชการ] [โครงการอบรม]
  โทรศัพท์ : 08 40 20 60 62
  อีเมล์ : K_Kook2001@hotmail.com
  โรงเรียน : สิริรัตนาธร
  จังหวัด : กรุงเทพฯ
  โดเมนที่อยากได้ : www.francais-phanarat.net


 11. ชื่อ : นางสาวปุณยวีร์ อินทร์คุ้มวงษ์ [หนังสือราชการ] [โครงการอบรม]
  โทรศัพท์ : 08 17 43 88 56
  อีเมล์ : joliefille2522@hotmail.com
  โรงเรียน : ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
  จังหวัด : กรุงเทพฯ
  โดเมนที่อยากได้ : www.francais-punyavee.net


 12. ชื่อ : นางสาวนวาระ โสมประภัศร์ [หนังสือราชการ] [โครงการอบรม]
  โทรศัพท์ : 08 70 70 53 53
  อีเมล์ : nawara_dear@yahoo.com
  โรงเรียน : สตรีวัดอัปสรสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
  จังหวัด : กรุงเทพ
  โดเมนเนม (ชื่อเว็บไซต์ที่อยากได้) : www.francais-krunawara.net


 13. นางสาวศิริมา ปุรินทราภิบาล [หนังสือราชการ] [โครงการอบรม]
  โทรศัพท์ : 087 588 6376
  อีเมล์ : spurinthrapibal@hotmail.com
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  จังหวัด : ปัตตานี
  โดเมนเนม (ชื่อเว็บไซต์ที่อยากได้) : www.francais-husopsu.net


 14. นางสาววราพร มีหิรัญ [หนังสือราชการ] [โครงการอบรม]
  โทรศัพท์ : 08-1988-1484
  อีเมล์ : varabelle@hotmail.com
  โรงเรียน : สารวิทยา
  จังหวัด : กรุงเทพฯ
  โดเมนเนม (ชื่อเว็บไซต์ที่อยากได้) : www.francais-chezsara.net


 15. นางรุจิรา แสงกรด [หนังสือราชการ] [โครงการอบรม]
  โทรศัพท์ : 08 14 22 76 57
  อีเมล์ : ruchira02@hotmail.com
  โรงเรียน : ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
  จังหวัด : ปทุมธานี
  โดเมนเนม (ชื่อเว็บไซต์ที่อยากได้) : www.francais-thammasatklongluang.net


 16. นางศรีนภา พระเดโช [หนังสือราชการ] [โครงการอบรม]
  เบอร์โทรศัพท์ 087-0593131
  อีเมล์ srinapaphotha@gmail.com
  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
  โดเมนเนม : www.francais-meow.net


 17. ชื่อ : สุชาดา กำธรกิตติกุล [หนังสือราชการ] [โครงการอบรม]
  โทรศัพท์ : 08 65 38 26 55
  อีเมล์ : ja_aae@hotmail.com
  โรงเรียน : จิตรลดา
  จังหวัด : กรุงเทพฯ
  โดเมนเนม : www.francais-chitralada.net


 18. ชื่อ : นายมนัส หรั่งเทศ [หนังสือราชการ] [โครงการอบรม]
  โทรศัพท์ : 08 13 45 85 05
  อีเมล์ : manas2497@hotmail.com
  โรงเรียน : ราชินีบูรณะ
  จังหวัด : นครปฐม
  โดเมนเนม : www.francais-manas.net


 19. ชื่อ : นางฐิติมา ศิลปไชย [หนังสือราชการ] [โครงการอบรม]
  โทรศัพท์: 08 15 11 82 25
  อีเมล์: thitima_benjama@hotmail.com
  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
  จังหวัด : ถนนมนตรีสุริยวงศ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
  โดเมนเนม : www.francais-thitima-benjama.net

หมายเหตุ :

1. ชมตัวอย่างเว็บไซต์ ของโรงเรียนราชินีบูรณะที่สร้างด้วย Joomla ได้ที่ : www.rachineeburana.net/main และ www.rn.ac.th/main

2. ชมตัวอย่างเว็บไซต์ ของ อ. พีระ ที่สร้างด้วย Joomla ได้ที่ : www.krupeera.in.th

** มีผู้เข้ารับการอบรม : 19 คน

คลิก ... ชมเว็บไซต์ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส