ข้อมูลโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2552

 

 

 

 

 

 

 

ที่

จังหวัด/เขต

โรงเรียน

โทรศัพท์

โทรสาร

ที่อยู่

ครูผู้สอน

อายุ

โทรศัพท์ (บ้าน)

มือถือ

อีเมล์

1

เชียงใหม่/1

กาวิละวิทยาลัย

053-244628#315

053-247724#103

451 ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นางอรวรรณ  อนันทปัญญสุทธิ์

57

053-243316

085-0414121

rongkwc@hotmail.com

 

 

 

 

 

50000

นาย ศิวพันธ์ ตันประเสริฐ

27

053-308929

081-9611532

bond_2bb@hotmail.com

2

เชียงใหม่/1

ยุพราชวิทยาลัย

053-418673-5

053-418673-5 ต่อ 111 238  ถ.พระปกเกล้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นางนันทพร  ศิริชัย

58

 

087-3100091

 

 

 

 

 

 

 

นางศิริรัตนา วนชยางค์กูล

58

053-531993

081-3662307

 

3

เชียงใหม่/1

วัฒโนทัยพายัพ

053-277151

053-277452

22 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.หายยา อ.เมือง

นางวราภรณ์ กฤตธรรม

51

053-491038

089-5553874

kekwara@hotmail.com

4

เชียงใหม่/1

แม่ออนวิทยาลัย

053-851405

053-851405#111

109 ต.ออนกลาง อ.แม่ออนเชียงใหม่50130นางปทุม  นัวเย่ร์

58

053-390438

089-0053307

patoom1950@yahoo.fr

5

เชียงใหม่/1

สันกำแพง

053-331907

053-332026

172 ถ.คชสาร ต.ทรายมูล

นางนิธิพันธ์ ยากี

55

053-240323

081-5309949

yagi_nitty@hotmail.com

 

 

 

 

 

อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่50130

นางจิราพร จงรักษ์

52

053-387127

089-8521716

ji_jongrak@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

นางภัณฑิลา จรรยาวัฒน์

48

053-945477

089-5539418

p_punthila@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

M.Denis FRANÇOIS

43

 

086-4208568

(denis_francois78@hotmail.com)

6

เชียงใหม่/1

สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

053-944249

053-221285

239 ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 นายทวิช  วิริรยา

31

053-944249

081-7830106

lepetiti@gmail.com

7

เชียงใหม่/1

วารีเชียงใหม่

 

 

 

นส.ชไมพร สุธรรรม

26

 

089-9547101

kainuy107@hotmail.com

8

เชียงใหม่/1

ดาราวิทยาลัย

053-241039

053-249152

196 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกตุ

น.ส.ขนิษฐา กิตติชัยวรรณ

51

053-260701

081-1683517

krunoi91@hotmail.com

 

 

 

 

 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

น.ส.จีรวรรณ  อยู่ศิริ

37

053-350210

081-6812885

'jerawany@hotmai.com

9

เชียงใหม่/1

มงฟอร์ตวิทยาลัย

053-245570

053-245571

19/1 ถ.มงฟอร์ต ต.ท่าศาลา อ.เมือง

นางนภัสกร   บางสายน้อย

40

 

080-7908508

 

 

 

 

 

 

จ.เชียงใหม่ 50000

น.ส.ดวงพร โพธิสาขา

25

 

089-9571472

dorothee_french112@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

น.ส.กรรณิการ์ ใจแก้ว

37

053-887523

081-2891454

 

10

เชียงใหม่/1

ปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย

053-242038

 

117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกตุ อ.เมือง50000

น.ส.ทัศนีย์ เกษรศรี

40

053-206574

081-2884907

tatsanee@hotmail.com

11

เชียงใหม่/1

เรยีนาเชลีวิทยาลัย

053-818771

053-281838

ถนนเจริญประเทศ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นางชไมพันธ์  โบ๊ด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50000

นางสินิทธิ์  ซื่อตระกูล

 

 

081-8834171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

เชียงใหม่/1

วชิรวิทย์ (มัธยม)

053-851412-5

053-851416

93/111 ม.5 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง

นางศิประไพ ติยะบุตร

36

053-892592

089-1033772

aluette139@hotmail.com

 

 

 

 

 

จ.เชียงใหม่ 50000

นายพลากร นพดลธิยากูล

41

 

081-8842834

 

13

เชียงใหม่/1

พิงครัตน์

053-302855-7

053-302858

ถ.บำรุงราษฏร์ อ.เมือง เชียงใหม่

นางสาวสุทัศนีย์  บุญมี

25

ครูใหม่

085-0362482

 

14

เชียงใหม่/2

นวมินราชูทิศพายัพ

053-112180-84

053-112277

186 ม.8 ถ.เลียบคลองชลประทาน

   น.ส.ศุภวรรณ สงวนแก้ว               53

52

053-260323

081-2879633

yayaklang@yahoo.com

 

 

 

 

 

ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

น.ส.ปาริชาติ สุทธิเวทย์

53

053-221630

081-8841817

mamayong2003@yahoo.fr

15

เชียงใหม่/2

แม่ริมวิทยาคม

053-860292#110

053-297520

668 1 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม50181นางสุขุมาล  ยศสมบัติ         57

053-892096

089-9542914

su_yotsombat@hotmail.com

16

เชียงใหม่/2

พร้าววิทยาคม

053-475303/053-475305

053-475303

196 1 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว 50190

นางเสาวนีย์  นภาวรรณ

36

 

080-1271075

-

17

เชียงใหม่/4

หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

053-441809

053-441809#104

ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

นางเบญจมาศ จิตประจง             42

 

081-6847332

 

 

 

 

 

 

 

นางณิชาภัทร ก๋องแก้ว

40

053-442646

080-4973098

 

18

เชียงใหม่/5

สันป่าตองวิทยาคม

053-311363

053-311360

134 ม.11 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง

น.ส.นันทา สุทธิเจริญ

51

053-481623

086-6708368

nantating@yahoo.fr

 

 

 

 

 

จ.เชียงใหม่ 50120

น.ส.ดาวรรณ พรมไชย

47

053-481144

081-2880502

dawanpromchai@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

น.ส.พัชรินทร์ กองวงค์

36

053-887525

089-5353761

tudtoo19@hotmail.com

19

เชียงใหม่/5

ฮอดพิทยาคม

053-461109

053-461109

อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240

นางไพริน  นันทะเสน

43

 

081-9809224

pairin_cm@hotmail.com

20

เชียงใหม่/4

เทพศิรินทร์เชียงใหม่

053-836008

053-836008

ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

   น.ส.ณัฐวีร์ นามบุรี

33

053-562271

089-7599500

krubee_fr@hotmail.com

21

ลำพูน/1

จักรคำคณาทร

053-511011#106,117 053-511822

อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

นางดวงใจ  ญาณโรจน์

44

 

089-9508676,053-560725

duangjai_jk@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

น.ส.ภูษณิศา  บริหาร

28

 

081-8857369

prof_phusanisa@hotmail.com

22

เชียงราย/1

ดำรงราษฎร์สงเคราะห์

053-711450

053-711471

554 ถ.อุตรกิจ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  นางพรรณราย  จันทยศ

53

053-712106

081-5946731

 

 

 

 

 

 

 

นายพิษณุ  บุญหัตถ์

53

053-719745

081-5940111

phit_nui@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

นางศุภณีย์  พูลชัย

57

053-712022

089-1481816

 

23

เชียงราย/1

สามัคคีวิทยาคม

053-711018

053-713003

179 ถ.บรรพปราการ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 5700 นางบุญเดือน คูสุวรรณ

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางศรีไพร  ชัยวิริยะ

45

053-600527

085-7246194

sripraising@thaimail.com

24

เชียงราย/2

แม่จันวิทยาคม

533771787

053-771545

65 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ป่าซาง อ.แม่จัน

นางอังสนา ฉายดิลก

50

053-660351

081-9500541

cangsana@hotmail.com

 

 

 

 

 

จ.เชียงราย 57110

นางสาวดวงเดือน เทอดเกียรติพิชญ์  44

053-771671

089-5592530

 

25

พะเยา/1

พะเยาพิทยาคม

054-431275

054-431522

97 ถ.ประตูชัย อ.เมือง จ.พะเยา 56000

น.ส. เกตุมณี ใจปัญญา

43

054-484365

081-0216505

 

 

 

 

 

 

 

นางปิยวรรณ โชติปฏิเวชกุล

47

 

081-9604455

 

26

พะเยา/1

พะเยาประสาทธน์วิทย์

054-463058

054-463058

9 หมู่ 10 ต.ท่าจำปี ถ.แม่นาเรือ-แม่ใจเมือง นางรุจิรา เครือพันธ์

นางรุจิรา  เครือพันธ์

47

054-484103

085-7144984

turir@hotmail.com

27

พะเยา/1

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

054-422838

054-422839

9 ม.17 ต.ห้อวยแก้ว อ.ภูกามยาว พะเยา

นส.อมรรัตน์ เมืองวงศ์

34

054-458455

081-0351095

amandine_blur@hotmail.com

 

 

 

 

 

56000

น.ส.รุ่งรัตน์  ใจอด

25

054-458455

081-0351095

Ta_naew@hotmail.com

28

พะเยา/1

ฟากกว๊านวิทยาคม

054-427247

054-427742

217 ม.6 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา56000

น.ส.รัตนา  ดวงทิพย์

39

 

089-8354988

nhoyrattana@yahoo.fr

29

พะเยา/1

ถ้ำปินวิทยาคม

054-457229

054-457228

189 ม. ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้จ.พะเยา56120 นางนุชรีย์ บุญงาม

28

 

081-7069381

phasob.n@hotmail.com

30

พะเยา/2

เชียงคำวิทยาคม

054-451982

054-416704

4 ถ.พิศาล อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110

นางมัทนา  เกตุสิงห์น้อย        

50

054-451054

086-1878854

madame_CK@hotmail.com

31

พะเยา/2

เชียงม่วนวิทยาคม

054-495121

054-495200

251 ม.1 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน56160

น.ส.กัญญาณี  ชวาเขียว

45

054-495121

086-1847905

kanyanee_tukky@hotmail.com

32

พะเยา/2

ภูซางวิทยาคม

054-451983#25

054-451983

อ.ภูซาง พะเยา 56160

นายคิน   ประชุม

40

054-455082

087-1900955

kinprachum@hotmail.com

33

ลำปาง/1

ลำปางกัลยาณี

054-227654

054-224389

ถ.พหลโยธิน อ.เมือง ลำปาง 52100

น.ส.สมพร  ผลศิลป์

57

054-218360

086-9157694

somporn2308@yahoo.co.th

 

 

 

 

 

 

นางนพพร  ปรียานนท์

46

054-281434

083-2082974

nopporn0101@voila.fr

34

ลำปาง/1

บุญวาทย์วิทยาลัย

054-227603

054-222122

230 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ลำปาง

น.ส.เรณู  จารุจิตร

47

054-227535

085-0374832

jarjar_freshy@hotmail.com

 

 

 

 

 

52000

นางศิวกานต์ ศิริผ่อง

54

054-225507

089-5590358

sikarn_siri@hotmail.com

35

ลำปาง/1

เขลางค์นคร

054-223932#125

054-222954

อ.เมืองจ.ลำปาง 52000

น.ส.อรอุไร  กิตติวรากูล

59

054-350774

 

 

36

ลำปาง/1

อัสสัมชัญลำปาง

054-222733#117

054-222233

ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง 52100

น.ส.นพวรรณ  สิทธิยะ

31

 

081-5684733

nongpare_nok@windowslive.com

37

แพร่/1

นารีรัตน์

054-511124

054-511500

1 ถ.คุ้มเดิม ต.ในเวียง เมือง54000

น.ส.กาญจนา  ไชยประพันธ์

53

054-651159

081-7830211

 

38

แพร่/1

พิริยาลัย

054-511104

054-522210

151 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง

นางณัฐกาญจน์ ศรีคำยอด

37

054-524169

089-7580862

 

 

 

 

 

 

จ.แพร่ 54000