ทิศทางของภาษาต่างประเทศที่ 2 ในระดับอุดมศึกษา [2]


♣ 19 ตุลาคม 2561 สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ทิศทางของภาษาต่างประเทศที่ 2 ในระดับอุดมศึกษา" ณ มหาวิทยาลัยพะเยา กรุงเทพฯ

[อัลบั้ม 3]

[อัลบั้ม 4]

Mis à jour (Samedi, 20 Octobre 2018 17:18)