การสืบสานการรู้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อวิทยาการยุคใหม่ของผู้เรียนไทยวัยมัธยมศึกาา [3]


♣ 16 - 18 กันยายน 2561 : ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ร่วมกับ ชมรมครูภาษาฝรั่งเศส และ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสืบสานการรู้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อวิทยาการยุคใหม่ของผู้เรียนไทยวัยมัธยมศึกษา" นอกจากนี้มี การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนภาษาฝรั่งเศสจาก 9 ศูนย์ฯ โดยสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส และ มุฒิตาคารวะแด่คุณครูภาษาฝรั่งเศสที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ ...

[อัลบั้ม 4]

[อัลบั้ม 5]

+ ขออบคุณ อ. นงลักษณ์ อ. โกสุม อ. วันเพ็ญ และ อ. ณัฐพงษ์ สำหรับภาพแห่งความทรงจำที่ดีเหล่านี้