Présélection pour obtention de bourses


♣ Le 14 juin 2013 : Le CDF de Nakhonpathom a présélectionné 2  candidats parmi les 4 présentés : 1. Mlle Kulludee ARAKPUTTANAN de l'école Satit de l'université Silpakorn 2. Mlle Suchanart MUANGNARK de l'école Sirindhorn Ratchawittayalai. [Les 2 autres candidats sont celle de l'école Rachiniebourana et celui de l'école Wangklaïkangwonn] (ขอขอบคุณ ทุกโรงเรียนที่ส่งนักเรียนมาทดสอบความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนวังไกลกังวล ซึ่งมาด้วยสปิริตของการเป็นนักเรียนภาษาฝรั่งเศส ถึงแม้จะรู้ว่าไม่ได้รับการคัดเลือก : ส่งนักเรียนระดับชั้น ม. 5 มาแข่งกับนักเรียนระดับชั้น ม. 6 และเดินทางไป-กลับ ระยะทางเกือบ 400 กิโลเมตร ... หากคุณครูแอ๊คทีฟ ขยันพานักเรียนไปร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียนบ่อยๆ นักเรียนของคุณจะได้อะไรอีกมากมาย เติมเต็มการเลือกเรียนภาษาฝรั่งเศส เช่นรณรงค์ให้นักเรียนสมัครสอบวัดความรู้ภาษาฝรั่งเศส [DELF] และกิจกรรมทางวิชาการต่างๆอีกมากมาย ...) [เกรียงไกร]

Mis à jour (Samedi, 15 Juin 2013 07:52)