Association thaïlandaise des professeurs de français

Nous sommes à la recherche d’un agent d’accueil pour l’Alliance française de Bangkok. La personne doit être francophone, maîtriser les outils informatiques et être bien organisée. Des tâches administratives l’attendent mais également de vente de cours et de suivi clients. C’est donc une personne polyvalente avec un très bon relationnel. [Annonce en thaï et en français]
(Mélanie MONIER : Directrice adjointe de l'Alliance française de Bangkok (Annexes de Chiang Mai, Chiang Rai et Phuket) Alliance française de Bangkok - 179 Thanon Witthayu, Lumpini, Pathum Wan, Bangkok 10330 Tél : +66 (0)2 670 4202 http://www.afthailande.org)

ทุนฝึกอบรมด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ประจำปี 2557 (ปีที่ 2 แล้ว ... ฝรั่งเศสรับ 15 คน)
[รายละเอียดที่เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ] [รายละเอียดประกาศ] [ใบสมัครรับทุน]
[หมายเหตุ : กำหนดการที่ถูกต้องในการยื่นใบสมัคร คือ ระหว่างวันที่ 28 ก.ค.-2 ส.ค.57 และต้องไปยื่น ด้วยตนเองที่อาคาร สพฐ.3 ชั้น 7 กระทรวงศึกษาธิการ]

[Camp régional du français] 2 - 3 สิงหาคม 2557 : ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน ภาษาฝรั่งเศส ภาคกลาง โรงเรียนราชินีบูรณะ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสในเขต สพม. 8 9 และ 10 ณ วังมนัสรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม [เว็บไซต์รีสอร์ท] ... ในการนี้ ขอเชิญโรงเรียนเครือข่ายส่งนักเรียน ภาษาฝรั่งเศส 10 คน พร้อมครูผู้ดูแลนักเรียนอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายนี้ โรงเรียนใด ไม่ได้รับหนังสือเชิญ กรุณาติดต่อ เลขาฯศูนย์ อ. มนัส หรั่งเทศ โทร 08 13 45 85 05 หรือ อีเมล์ manasrangtes@gmail.com [โครงการ ตารางกิจกรรมวันที่ 2 ส.ค. และแผนทั่ค่าย]
[ตารางกิจกรรมวันที่ 3 ส.ค.] [ใบสมัคร]

+ จดหมายถึงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม [คลิก]
+ จดหมายถึงโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจวิทยาคม จังหวัดราชบุรี [คลิก]
+ จดหมายถึงโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี [คลิก]
+ จดหมายถึงโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี [คลิก]
+ จดหมายถึงโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี [คลิก]
+ จดหมายถึงโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี [คลิก]
+ จดหมายถึงโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี [คลิก]
+ จดหมายถึงโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร [คลิก]
+ จดหมายถึงโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม [คลิก]
+ จดหมายถึงโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [คลิก]

[Camp national du français] 7 - 12 สิงหาคม 2557 : ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน ภาษาฝรั่งเศส ภาคกลาง โรงเรียนราชินีบูรณะ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และได้รับการมอบหมาย จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ [หนังสือกระทรวง ที่ ศธ 04010/876] ให้จัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียน ภาษาฝรั่งเศส ให้กับทุกเขต สพม. และ ทุกศูนย์พัฒนา การเรียนการสอน ภาษาฝรั่งเศส ทั่วประเทศ จำนวน 22 ศูนย์ ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี [เว็บไซต์รีสอร์ท] ... ในการนี้ ขอเชิญศูนย์ทั้ง 22 ศูนย์ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนภาษาฝรั่งเศส จากโรงเรียนเครือข่าย ศูนย์ละ 8 คน พร้อมครูผู้ดูแลนักเรียนอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายนี้ โดยส่งใบตอบรับกลับมายังศูนย์ฯราชินีบูรณะ ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 [โครงการ] [ตารางกิจกรรม] [ใบตอบรับ] [จดหมายถึงประธานศูนย์ทั้ง 22 ศูนย์] (ศูนย์ใดยังไม่ได้รับหนังสือเชิญ หรือการติดต่อประสานงาน กรุณาติดต่อ เลขาฯศูนย์ อ. มนัส หรั่งเทศ โทร 08 13 45 85 05 หรือ อีเมล์ manasrangtes@gmail.com)

Lettre n° 2 de Madame Delphine DERNIAU - Attachée de Coopération pour le Français : Promotion du français. [Cliquez]

Lettre n° 3 de Madame Delphine DERNIAU - Attachée de Coopération pour le Français : Tour de France 2014. [Cliquez]

Lettre n° 4 de Madame Delphine DERNIAU - Attachée de Coopération pour le Français : Bourses pour les élèves du secondaire. [Cliquez] สำหรับนักเรียน ที่สนใจจะสมัครสอบรับทุนดังกล่าว โปรดติดต่อคุณครูผู้สอนโดยด่วน ... ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกรายละเอียด แล้วให้คุณครู ส่งไปยังศูนย์ฯที่โรงเรียนสังกัดอยู่ (10 ศูนย์ ตามรายละเอียดในใบสมัคร) เพื่อให้ศูนย์ฯทำการคัดเลือกเบื้องต้น ก่อนส่งต่อไปยังสำนักความร่วมมือภาษาฝรั่งเศส (สำหรับโรงเรียนในสังกัด ศูนย์ภาคกลาง ที่โรงเรียนราชินีบูรณะ 13 จังหวัด กรุณาส่งใบสมัคร ที่ อ. มนัส หรั่งเทศ ภายในวันที่ 19 สิงหาคม เพื่อสอบคัดเลือกในวันที่ 21 สิงหาคม และส่งรายชื่อนักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกส่งต่อ ไปยังสำนักความร่วมมือฯ ก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2557)

Lettre n° 5 de Madame Delphine DERNIAU - Attachée de Coopération pour le Français : Venez apprendre le français avec nous à l'Alliance française. [Cliquez]

Camp d'été de l'École Nouvelle de la Suisse Romande à Champéry en Suisse [ค่ายฤดูร้อนภาษาฝรั่งเศส ที่ชองเปรี สวิตเซอร์แลนด์ โดย เอกอล นูแวล เดอ ลา สวิส โรมองด์] : [Cliquez] - ในปีนี้ ระหว่างวันที่ 3 - 17 สิงหาคม 2557 นายนพปดล เจือจุ้ย และ นางสาวภวิศา สังข์บัว นักเรียนจาก โรงเรียนวังไกลกังวล (ได้สิทธิ์เฉพาะนักเรียนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเท่านั้น) ที่มีผลคะแนนสอบ DELF A1 และ A2 สูงสุด ได้รับการคัดเลือกให้ไปเข้าค่ายฤดูร้อน ณ Champéry ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Du 11 au 18 octobre 2014 : Stage de Technique de classe animé par les professeurs de l'École Nouvelle de la Suisse Romande. Tous ceux qui souhaitent y participer devront s'incrire à votre CDF. [plus de renseignements disponible très prochainement]

โครงการสาธิตการทำอาหารและขนมฝรั่งเศส [Atelier gastronomique 2014]
โดย สคฝท. [คลิก]
[วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 : Hachi à la viande, Petites délices (Cup cake)]

สคฝท. เชิญร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ ดังนี้ :

1. Atelier Gastronomique สาธิตการทำอาหาร Hachi à la viande et la purée การทำขนม Île flottante วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมให้เขียนชื่อ นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพราะมี certificat มอบให้ด้วย ดูรายละเอียดที่เว็บ www.atpf-th.org

2. โครงการสัมมนาวิชาการ การสอนภาษาฝรั่งเศสตามแนวคิด “Approche Actionnelle” เพื่อนำไปสู่การทำโครงงาน (La perspective actionelle et la pédagogie de projet) วันที่ 9-11 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย ปทุมวัน ค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสคฝท.คนละ 2,000 บาท ไมใช่สมาชิกคนละ 2,300 บาท รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทาง เว็บไซต์สมาคมฯ

3. สคฝท.ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดศึกษาดูงาน การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ และทัศนศึกษา สำหรับครู-อาจารย์ วันที่ 18-21 ตุลาคม 2557 และจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนมัธยม สำหรับนักเรียน นักศึกษา วันที่ 18-31 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียตนาม โดยเสียค่าใช้จ่ายสำหรับครูคนละ 20,000 บาท สำหรับนักเรียนคนละ 35,000 บาท รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทาง เว็บไซต์สมาคมฯ

4. กิจกรรมประจำปีภาษาฝรั่งเศส Fête Annuelle ปีนี้หัวข้อ “À vous de promouvoir le français.” วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

13 - 14 พฤศจิกายน 2557 : การประชุมวิชาการนานาชาติ "Le français face au plurilinguisme-pluriculturalisme : Etats de lieux et perspectives de la didactique de l’anglais et du français" ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต [คลิก ... รายละเอียด]

ขอเชิญชวนส่งบทความ เพื่อลงพิมพ์ในวารสารสมาคมครูภาษารั่งเศสแห่งประเทศไทย และ สมัครเป็นสมาชิกวารสาร [รายละเอียด]

ภาพทำบุญอุทิศกุศลถวาย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพ [คลิก]
รายนามผู้บริจาคเงินทำบุญอุทิศกุศลถวาย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพ [คลิก]
สรุปค่าใช้จ่ายในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระพี่นางฯ [คลิก]

Théâtre pédagogique interactif en français [Cliquez]

Webradio pour l'apprentissage du FLE [Cliquez]


Candidature pour le poste de professeur de français en Thaïlande [La lettre]

Cliquez pour aller à la page d'accueil

* Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn [Présidente honoraire] avec les membres du Comité exécutif de l'ATPF et les grandes personnalités thaies et françaises.

Cliquez pour aller sur le site

+ École Nouvelle de la Suisse Romande [Cliquez sur l'image pour aller sur le site de l'école]L'ATPF, partenaire avec la FIPF [Fédération Internationale des Professeurs de Français]

La Météo en France [คลิกที่ภาพเพื่อดูสภาพอากาศ]

Cliquez pour entrer sur le site de Météo France

Photo panoramique sur les 20 plus beaux monuments de Paris [ขอขอบคุณ อ. จงกล ศุภเวชย์ และ อ. Jean-François GAUTIER สำหรับ panorama นี้] [คลิกที่ภาพเพื่อชม]


Cliquer pour visionner

Vue à 360 ° du sommet de la Tour Eiffel ! [ขอขอบคุณ อ. จงกล ศุภเวชย์ สำหรับ Panorama นี้ ] [คลิกที่ภาพเพื่อชม]

Vue à 360 ° du sommet de la Tour Eiffel ! [Cliquez]

francetv éducation : la plateforme des parents, élèves et enseignants [คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์]

Cliquez pour entrer sur le site


Cliquez pour aller sur le site

Stages pédagogiques pour professeurs 2014 au CIEL en Bretagne :
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]

Cliquez pour aller sur le site


Formations des professionnels du FLE au CAVILAM :
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]


Cliquez pour agrandir

Stages au CLA pour les professeurs :
[Cliquez sur l'image pour agrandir]


Cliquez sur l'image pour aller sur le site

Cours de FLE 2014/2015 à la Faculté d'Éducation de l'Université Montpellier 2 : [Cliquez sur l'image pour aller sur le site]

 

À visiter absolument

Cliquez pour aller sur le site
Cliquez pour aller sur le site
RADIOTHAI FR : La première radio francophone sur la Thaïlande
[Cliquez ici ou sur le logo pour écouter]
tvfrancophonie.org : Le portail de l'espace francophone
[Cliquez ici ou sur le logo pour visualiser]

Actualités Vidéo sur M6 & Msn [ข่าวโทรทัศน์] / Actualités Vidéo sur M6 & Msn [Archives]

Le journal de TV5Monde [ข่าวโทรทัศน์] (เหมาะสำหรับอินเทอร์เนตความเร็วสูง และควรชมในช่วงเช้า) / Le journal de TV5Monde [Archives]

Tivi 5 Monde - La Web TV jeunesse de TV5Monde [รายการโทรทัศน์สำหรับเด็กๆ] (เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสที่ยังมีใจเป็นเด็ก)

Le journal en français facile de RFI [ข่าววิทยุภาษาฝรั่งเศสแบบง่ายๆ พร้อมสคริปท์ ] / Le journal en français facile de RFI [Archives]

 
 
 
++ L'ATPF utilise désormais ce nouveau mél : atpf.th@gmail.com ... veuillez nous contacter par ce courriel [สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสเปลี่ยนเอีมล์ใหม่แล้ว เป็น : atpf.th@gmail.com ซึ่งใช้งานได้ดีกว่ามาก ... ขอเชิญติดต่อกับเราได้ที่ช่องทางนี้ ]... ++