Association thaïlandaise des professeurs de français

สคฝท. เชิญร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ ดังนี้ :

1. Atelier Gastronomique สาธิตการทำอาหาร Pâté de foie (ตับบด), crêpe salée et sucrée, Île flottante วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมให้เขียนชื่อ นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพราะมี certificat มอบให้ด้วย ดูรายละเอียดที่เว็บ www.atpf-th.org
[คลิก]

2. โครงการสัมมนาวิชาการ การสอนภาษาฝรั่งเศสตามแนวคิด “Approche Actionnelle” เพื่อนำไปสู่การทำโครงงาน (La perspective actionelle et la pédagogie de projet) วันที่ 8-10 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย ปทุมวัน ค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสคฝท.คนละ 2,000 บาท ไมใช่สมาชิกคนละ 2,300 บาท รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทาง เว็บไซต์สมาคมฯ [รายละเอียดและใบสมัคร]

3. สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี วันที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00 -12.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร [จดหมายเชิญ]

4. กิจกรรมประจำปีภาษาฝรั่งเศส Fête Annuelle ปีนี้หัวข้อ “À vous de promouvoir le français.” วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก [รายละเอียดและใบสมัคร]

28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2557 : สำนักงานบริหารงานการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาภาษาฝรั่งเศส สพม. เขต 2 ( โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ) และสถานทูตฝรั่งเศส ขอเชิญคุณครู เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้สอนภาษาฝรั่งเศส เพื่อยกระดับคุณภาพความรู้และทักษะ ภาษาฝรั่งเศส ตามแนวทางมาตรฐานคุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ [โครงการ] [ตารางสัมนา] [แบบตอบรับ]

6 ตุลาคม 2557 (เวลา 08.30 - 15.30 น.) : ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณ ะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) ร่วมมือกับสถานทูตฝรั่งเศส จัดการอบรมและสัมนา "เทคนิคการสอน ภาษาต่างประเทศในชั้นเรียน" โดยวิทยากร Mme Viviane MARZOUK จากมหาวิทยาลัยแห่ง Monpellier ประเทศฝรั่งเศส ... คุณครูที่สนใจ รีบติดต่อ ผศ. ดร. อมรรัตน์ นิโครธานนท์ (หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส) โทร : 08 46 48 51 67 หรือ อีเมล์ : amornrat.nik@gmail.com (รับได้เพียง 30 คน ... ติดต่อก่อนได้สิทธิ์ก่อน) [ตารางการอบรม-สัมนา] [แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรม-สัมนา]

Du 13 au 17 octobre 2014 : Stage de Technique de classe animé par les professeurs de l'École Nouvelle de la Suisse Romande. Et aussi le camp de français pour les élèves de français à l'école Wangklaïkangwonn, Hua-Hin, Prachuabkirikhann

29 - 31 ตุลาคม 2557 : ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จะจัดสัมมนาด้าน ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส ประจำปี 2557 หัวข้อ “Lire, voir les pièces de théâtre” ณ ห้องประชุม 707 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ Jean-Yves Guérin อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย Paris 3 เป็นวิทยากร [จดหมายเชิญ] [โปรแกรมการสัมนา] [แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมนา]

13 - 14 พฤศจิกายน 2557 : การประชุมวิชาการนานาชาติ "Le français face au plurilinguisme-pluriculturalisme : Etats de lieux et perspectives de la didactique de l’anglais et du français" ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต [คลิก ... รายละเอียด]

ขอเชิญชวนส่งบทความ เพื่อลงพิมพ์ในวารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย และ สมัครเป็นสมาชิกวารสาร [รายละเอียด]

Lettre n° 5 de Madame Delphine DERNIAU - Attachée de Coopération pour le Français : Venez apprendre le français avec nous à l'Alliance française. [Cliquez]

Lettre n° 7 de Madame Delphine DERNIAU - Attachée de Coopération pour le Français : Lancement de Culturethèque, votre bibliothèque numérique, en Thaïlande ! [Cliquez]

Lettre n° 8 de Madame Delphine DERNIAU - Attachée de Coopération pour le Français : Un cours sur l’utilisation du numérique dans l’enseignement / apprentissage des langues est disponible ! [Cliquez]

Théâtre pédagogique interactif en français [Cliquez]

Webradio pour l'apprentissage du FLE [Cliquez]

Cliquez pour aller à la page d'accueil

* Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn [Présidente honoraire] avec les membres du Comité exécutif de l'ATPF et les grandes personnalités thaies et françaises.

Cliquez pour aller sur le site

+ École Nouvelle de la Suisse Romande [Cliquez sur l'image pour aller sur le site de l'école]L'ATPF, partenaire avec la FIPF [Fédération Internationale des Professeurs de Français]

La Météo en France [คลิกที่ภาพเพื่อดูสภาพอากาศ]

Cliquez pour entrer sur le site de Météo France

Photo panoramique sur les 20 plus beaux monuments de Paris [ขอขอบคุณ อ. จงกล ศุภเวชย์ และ อ. Jean-François GAUTIER สำหรับ panorama นี้] [คลิกที่ภาพเพื่อชม]


Cliquer pour visionner

Vue à 360 ° du sommet de la Tour Eiffel ! [ขอขอบคุณ อ. จงกล ศุภเวชย์ สำหรับ Panorama นี้ ] [คลิกที่ภาพเพื่อชม]

Vue à 360 ° du sommet de la Tour Eiffel ! [Cliquez]

francetv éducation : la plateforme des parents, élèves et enseignants [คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์]

Cliquez pour entrer sur le site


Cliquez pour aller sur le site

Stages pédagogiques pour professeurs 2014 au CIEL en Bretagne :
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]

Cliquez pour aller sur le site


Formations des professionnels du FLE au CAVILAM :
[Cliquez sur l'image pour aller sur le site]


Cliquez pour agrandir

Stages au CLA pour les professeurs :
[Cliquez sur l'image pour agrandir]


Cliquez sur l'image pour aller sur le site

Cours de FLE 2014/2015 à la Faculté d'Éducation de l'Université Montpellier 2 : [Cliquez sur l'image pour aller sur le site]

 

À visiter absolument

Cliquez pour aller sur le site
Cliquez pour aller sur le site
RADIOTHAI FR : La première radio francophone sur la Thaïlande
[Cliquez ici ou sur le logo pour écouter]
tvfrancophonie.org : Le portail de l'espace francophone
[Cliquez ici ou sur le logo pour visualiser]

Actualités Vidéo sur M6 & Msn [ข่าวโทรทัศน์] / Actualités Vidéo sur M6 & Msn [Archives]

Le journal de TV5Monde [ข่าวโทรทัศน์] (เหมาะสำหรับอินเทอร์เนตความเร็วสูง และควรชมในช่วงเช้า) / Le journal de TV5Monde [Archives]

Tivi 5 Monde - La Web TV jeunesse de TV5Monde [รายการโทรทัศน์สำหรับเด็กๆ] (เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสที่ยังมีใจเป็นเด็ก)

Le journal en français facile de RFI [ข่าววิทยุภาษาฝรั่งเศสแบบง่ายๆ พร้อมสคริปท์ ] / Le journal en français facile de RFI [Archives]

 
 
 
++ L'ATPF utilise désormais ce nouveau mél : atpf.th@gmail.com ... veuillez nous contacter par ce courriel [สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสเปลี่ยนเอีมล์ใหม่แล้ว เป็น : atpf.th@gmail.com ซึ่งใช้งานได้ดีกว่ามาก ... ขอเชิญติดต่อกับเราได้ที่ช่องทางนี้ ]... ++