สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

แข่งขันเขียนเรียงความชิงรางวัล 10,000 บาท 1 ตค. - 31 ธค. 65

เนื่องในโอกาสที่ UNESCO ประกาศยกย่องสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นบุคคลสำคัญของโลก และวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 จะเป็นวาระครบรอบ 100 ปีแห่งวันประสูติ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระดังกล่าว การแข่งขันเรียงความ ภาษาฝรั่งเศส หัวข้อ SAR la Princess Galyani Vadhana: sa contribution à la promotion de l'égalité des chances dans l'éducation สำหรับ - นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผู้มีความรู้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่ - นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผู้มีความรู้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศ - นิสิต นักศึกษา (ในระดับปริญญาตรี ) ผู้มีความรู้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่ - นิสิต นักศึกษา (ในระดับปริญญาตรี ) ผู้มีความรู้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศ และการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาไทย เรื่อง “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการสร้างโอกาสเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” สำหรับ - บุคคลทั่วไป ผู้มีความรู้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ - บุคคลทั่วไป ผู้มีความรู้ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 160,000 บาท