สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

สมาชิก (Membre)
ประเภทของสมาชิก
(Catégories des membres)

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย (สคฝท.) เปิดรับสมัครสมาชิก 3 ประเภท

 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้สอนหรือผู้เคยสอนภาษาฝรั่งเศส และฝรั่งเศสศึกษาทุกระดับ
 2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่
  1. ชาวต่างประเทศผู้สอนภาษาฝรั่งเศส และฝรั่งเศสศึกษาทุกระดับ
  2. ผู้สนใจกิจกรรมของสมาคม ฯ
  3. ผู้ที่ได้รับเชิญ
 3. สมาชิกสถาบัน ได้แก่ สถาบันการศึกษา หรือสถาบันอื่น ๆ หรือสมาคม

Membres de l’ATPF :

 1. Les membres actifs qui sont les professeurs et les ex-professeurs de français et d’études français à tous les niveaux.
 2. Les membres associés qui sont les professeurs étrangers de français et d’études françaises à tous les niveaux, et les personnes intéressées par les activités de l’Association ou invitées par elle.
 3. Les membres institutionnels qui sont des établissements d’enseignement, des organismes ou des associations.

อัตราค่าสมาชิก (Tarifs d’adhésion)

อัตราค่าสมาชิก สคฝท.

สมาชิกสามัญและวิสามัญ
รายปี 300 บาท
ตลอดชีพ 2,000 บาท
สมาชิกสถาบัน
ระดับมัธยมศึกษา รายปี 700 บาท
ระดับอุดมศึกษา รายปี 3,000 บาท

Tarifs d’adhésion

Adhésion individuelle (Membres actifs / membres associés)
Montant de la cotisation :
     Cotisation annuelle    - 300 THB
     Cotisation à vie        - 2 000 THB
Adhésion institutionnelle
Montant de la cotisation annuelle :
     niveau secondaire       - 700 THB
     niveau universitaire - 3 000 THB


สิทธิพิเศษ (Privilèges)

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสามัญของ สคฝท.

สมาชิกสามัญของ สคฝท. มีสิทธิ์

1. ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศฝรั่งเศสตามขั้นตอนดังนี้
    1.1 ส่งคำร้องพร้อมสำเนาเอกสารที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม มาที่ นางสาวไพริน ศิริอังกูร - นายทะเบียน สคฝท.
ทางไปรษณีย์: 164 ถนนรามคำแหง 24 แยก 24 (ศิริถาวร) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240
หรือ ทาง E-mail: pairinrak.siri@gmail.com
หรือ ID Line: 0867701755
    1.2 สมาคม ฯ ดำเนินการออกใบรับรองการเป็นสมาชิกและส่งเอกสารคำร้องถึงสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ระยะเวลาการพิจารณาออกหนังสืออนุมัติ ฯ ต้องไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ

    1.3 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ส่ง หนังสืออนุมัติ ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศฝรั่งเศส ให้ทางไปรษณีย์ เพื่อใช้ประกอบในการยื่นเอกสารขอวีซ่า

2. ส่วนลดค่าลงทะเบียนการอบรมที่จัดโดย สคฝท.


Privilèges สำหรับ Les membres actifs ของ สคฝท.

Les membres actifs privilèges

1. Demande d'exemption de frais de visa Schengenตามขั้นตอนดังนี้
    1.1 ส่งคำร้องพร้อมสำเนาเอกสารที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม มาที่ นางสาวไพริน ศิริอังกูร - นายทะเบียน สคฝท.
ทางไปรษณีย์: 164 ถนนรามคำแหง 24 แยก 24 (ศิริถาวร) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240
หรือ ทาง E-mail: pairinrak.siri@gmail.com
หรือ ID Line: 0867701755
    1.2 สมาคม ฯ ดำเนินการออกใบรับรองการเป็นสมาชิกและส่งเอกสารคำร้องถึงสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ระยะเวลาการพิจารณาออกหนังสืออนุมัติ ฯ ต้องไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ

    1.3 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ส่ง หนังสืออนุมัติ ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศฝรั่งเศส ให้ทางไปรษณีย์ เพื่อใช้ประกอบในการยื่นเอกสารขอวีซ่า

2. Vous pouvez bénéficier des réductions sur les formations organisées par l’ATPF.


สมัครสมาชิก สคฝท. (Adhésion)

* เป็นช่องที่ต้องเติมข้อมูลก่อนส่ง

คำนำหน้า* :

ชื่อ-สกุล * :

วัน/เดือน/ปี เกิด * :

สัญชาติ * :

ศาสนา :

บ้านเลขที่ * :

หมู่ / หมู่บ้าน * :

ซอย * :

ถนน * :

แยก * :

ตำบล/แขวง * :

อำเภอ/เขต * :

จังหวัด * :

รหัสไปรษณีย์ * :

เบอร์โทร *:

อีเมล *:

สถานที่ทำงานปัจจุบัน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย :

คณะ :

เลขที่ :

หมู่ / หมู่บ้าน :

ซอย :

ถนน :

แยก :

ตำบล/แขวง :

อำเภอ/เขต :

จังหวัด :

รหัสไปรษณีย์ :

เบอร์โทร :

ที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อ : *

ขอสมัครเป็นสมาชิก สคฝท. ประเภท : *
พร้อมกันนี้ขอชำระ : *โดยชำระเป็น :

โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย เลขบัญชี 116-0-13470-4 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางลำพู

โปรดแนบรูปถ่าย *


โปรดแนบหลักฐานการโอนเงิน *