สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

สคฝท.ขอแจ้งข่าวดี กำหนดขยายวันรับสมัครแข่งขันกิจกรรมประจำปี 2565 จากเดิมวันที่ 15 ตุลาคม เป็นวันที่ 28 ตุลาคม และเปลี่ยนวันประกาศผลผู้เข้ารอบ จากวันที่ 7 พฤศจิกายน เป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

 
              การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประจำปี 2565/2022
              กิจกรรมการแข่งขัน 6 ประเภท
              1. การแข่งขันสร้างคลิปวิดีโอส่งเสริมการเรียนภาษาฝรั่งเศส 
              หัวข้อ « Le français, la clé de la réussite ! »  (ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา)
              2. การแข่งขันเล่าเรื่องเป็นภาษาฝรั่งเศส      (ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา)
              3. การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส    (ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา)
              4. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส    (ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา)  
              5. การแข่งขันแสดงละครสั้นภาษาฝรั่งเศส     (ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา)
              6. การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส / เพลงเดี่ยว  ** (ระดับมัธยมศึกษา) **
              
              Link รายละเอียดการแข่งขัน 
              https://drive.google.com/file/d/18SpTxcHaZi-wAUoufbnfNv2b-uuKyCuW/view?usp=sharing
              
              Link Google form สำหรับการกรอกใบสมัคร
              https://forms.gle/D4WMUpRqH9Y4nDh26