สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

Actualités et événements

Appel à communications pour le 4e colloque international de l’Atpf 🚩Prolongation de la date limite de propositions : 15 décembre 2022

             
          
          Pour plus d’informations : 
          https://drive.google.com/drive/folders/1pEBr_M4c5W-eleo0V2-Y-g41NRrD5PKZ?usp=share_link