สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ข่าวและกิจกรรม

                งานกิจกรรมประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 (Fête Annuelle de l'ATPF 2022) วันที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก สำเร็จด้วยดี 
                สคฝท. ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอแสดงความยินดีกับสถาบันที่ได้รับรางวัล ตลอดจนผู้ที่เข้าแข่งขันทุกคน