สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

Actualités et événements

Projet de stage en France « Renforcement des compétences des enseignants de français au XXIe siècle » ATPF, en partenariat avec l'Ambassade de France en Thaïlande et FRANCOPHONIA

Projet de stage en France « Renforcement des compétences des enseignants de français au XXIe siècle » entre 24 juillet et 4 août 2023 à campus St-Jean d'Angely, Nice

Lien des renseignements :

https://drive.google.com/drive/folders/159zhPkUjZFnw4_ZH3NY5joH98h7EslLq

lLien enregistré :

https://forms.gle/WNmEDQdcRC9LFyTu7