สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศฝรั่งเศส
(Demande d'exemption de frais de visa Schengen)

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสามัญของ สคฝท.
สมาชิกสามัญของ สคฝท. มีสิทธิ์ ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศฝรั่งเศสตามขั้นตอนดังนี้
1. ส่งคำร้องพร้อมสำเนาเอกสารที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม มาที่ นางสาวไพริน ศิริอังกูร - นายทะเบียน สคฝท.
ทางไปรษณีย์: 164 ถนนรามคำแหง 24 แยก 24 (ศิริถาวร) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240
หรือ ทาง E-mail: pairinrak.siri@gmail.com
หรือ ID Line: 0867701755
2. สมาคม ฯ ดำเนินการออกใบรับรองการเป็นสมาชิกและส่งเอกสารคำร้องถึงสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ระยะเวลาการพิจารณาออกหนังสืออนุมัติ ฯ ต้องไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ

3. สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ส่ง หนังสืออนุมัติ ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศฝรั่งเศส ให้ทางไปรษณีย์ เพื่อใช้ประกอบในการยื่นเอกสารขอวีซ่า


แบบฟอร์มขอยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศฝรั่งเศส
(Formulaire de demande d'exemption de frais de visa Schengen)