สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

เกี่ยวกับสมาคม

ชื่อและเครื่องหมาย สมาคมฯ

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สคฝท.) มีชื่อเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า "ASSOCIATION THAÏLANDAISE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS Sous le haut patronage royal de Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn" (ATPF) และมีเครื่องหมายคล้ายดอกบัว ประดิษฐ์จากอักษรย่อ “สคฝท” เป็นอักษรเปลวประกอบ ที่ฐานมีอักษรย่อ ATPFวัตถุประสงค์

 • ส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนและการศึกษาวิจัยค้นคว้าภาษา อารยธรรมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ในทุกระดับและแขนงวิชา
 • เป็นศูนย์กลางการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิชาการ สื่อการสอน วิธีการสอนและประสบการณ์ โดยการจัดสัมมนา ปาฐกถา และพิมพ์เผยแพร่เอกสาร
 • เป็นศูนย์ประสานงานส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างสถาบันต่าง ๆ
 • เป็นศูนย์กลางการติดต่อกับองค์กรและหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นศูนย์กลางการติดต่อกับองค์กรและหน่วยงานต่างประเทศ
 • ส่งเสริมความสามัคคีและสวัสดิการของสมาชิก


สมาชิก

สมาชิกของสมาคมฯ มี 4 ประเภท คือ

 • สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้สอนหรือผู้เคยสอนภาษาฝรั่งเศส และฝรั่งเศสศึกษาทุกระดับ
 • สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ชาวต่างประเทศผู้สอนภาษาฝรั่งเศส และฝรั่งเศสศึกษาทุกระดับ ผู้สนใจกิจกรรมของสมาคมฯ และผู้ที่ได้รับเชิญ
 • สมาชิกสถาบัน ได้แก่ สถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่น ๆ หรือสมาคม
 • สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณ ซึ่งสมาคมฯ เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ โดยมีมติเอกฉันท์ของคณะกรรมการบริหาร

สิทธิของสมาชิกมีดังต่อไปนี้

 • สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมใหญ่ ร่วมสัมมนา ร่วมกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้น และได้รับข่าวสารและวารสารของสมาคมฯผู้แทนของสมาชิกสถาบันเป็นผู้มีสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น
 • สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิเสนอความคิดเห็น ไต่ถามในที่ประชุมใหญ่หรือทางจดหมาย และอาจจะขอดูหลักฐานบัญชีการเงิน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
 • สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคมฯ
 • สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ และรับรองนโยบายหรือข้อเสนออื่น ๆ ของคณะกรรมการบริหารฯ โดยถือหลักสมาชิก 1 คน ลงคะแนนเสียงได้ 1 เสียง
 • สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นนายก และกรรมการบริหาร ทั้งนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถร่วมประชุมได้สม่ำเสมอ
 • สมาชิกสามัญจำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน มีสิทธิเสนอให้มีประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อพิจารณาปัญหาสำคัญรีบด่วน

หน้าที่ของสมาชิกมีดังต่อไปนี้

 • สมาชิกสามัญและวิสามัญต้องเสียค่าบำรุงสมาคมฯ ปีละ 300 บาท หรือตลอดชีพ 2,000 บาท
 • สมาชิกสถาบันระดับโรงเรียน ปีละ 700 บาท สมาชิกสถาบันระดับมหาวิทยาลัย ปีละ 3,000 บาทสมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องเสียค่าบำรุง
 • สมาชิกมีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ ช่วยเหลือกิจการของสมาคมฯ ตามวัตถุประสงค์การประชุมใหญ่

การประชุมใหญ่สามัญให้จัดอย่างน้อยปีละครั้ง โดยปกติประมาณเดือนตุลาคม หรือเดือนพฤศจิกายน โดยให้นายกเป็นผู้กำหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริหารแถลงกิจการที่ได้ดำเนินการมาในรอบปี แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และรับรองงบดุลประจำปี เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่เมื่อครบวาระ ทั้งนี้ให้เลขาธิการแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการแระชุมให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกสามัญมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 40 คน จึงจะครบองค์ประชุม ถ้าไม่ครบองค์ประชุมให้เรียกประชุมใหม่ และให้ถือว่าจำนวนสมาชิกที่มานั้นครบองค์ประชุม มติของที่ประชุมใหญ่ให้ถือคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้นายกหรือผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ตัดสินชี้ชาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง คณะกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 11 คน หรือสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 30 คน อาจขอให้มีการประชุมวิสามัญ เพื่อพิจารณาปัญหาสำคัญและรีบด่วน โดยยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายกหรือเลขาธิการ ทั้งนี้ให้เลขาธิการแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันรายได้ของสมาคมฯ

รายได้ของสมาคมฯ ประกอบด้วย ค่าบำรุงจากสมาชิก รายได้อันเกิดจากการจัดกิจกรรม เงินและทรัพย์สินอื่น ๆ ซึ่งบุคคลบริจาคให้ ดอกผลอันเกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของสมาคมฯ เงินของสมาคมฯ ให้ฝากไว้ที่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่คณะกรรมการบริหารเห็นชอบ การเบิกจ่ายเงินให้นายก และหรือ อุปนายก และเหรัญญิก เป็นผู้ลงนามร่วมกัน นายกมีอำนาจสั่งจ่ายเงินเพื่อกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งได้คราวละไม่เกิน 5,000 บาท เหรัญญิกมีอำนาจสั่งจ่ายเงินได้คราวละไม่เกิน 1,000 บาท ถ้าวงเงินเกินกว่านี้ แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ถ้าเกินกว่า 30,000 บาท ให้เสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติ เหรัญญิกมีอำนาจเก็บและรักษาเงินสดรองจ่ายประจำได้ไม่เกิน 3,000 บาทคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีจำนวนไม่น้อยกว่า 14 คน และไม่เกิน 21 คน ประกอบด้วย นายก อุปนายก ไม่เกิน 2 คน เลขาธิการ เหรัญญิก ปฏิคม นายทะเบียน ประชาสัมพันธ์ สมาชิกสัมพันธ์ และอื่น ๆ ในกรณีที่มีความจำเป็น คณะกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งตามวาระคราวละ 2 ปี

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ กำหนดนโยบาย วางระเบียบปฏิบัติ และบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ แต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ จากสมาชิก เชิญผู้แทนจากสถาบันหรือหน่วยงานเพื่อร่วมประชุม ประสานงานในวาระที่จำเป็น เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหรือความคิดเห็นในบางกรณี นายกมีอำนาจสั่งให้ปฏิบัติการใด ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติหรือมติคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่นายกไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือลาออก ให้อุปนายกคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นคราว ๆ ไป หรือจนกว่าจะครบวาระ แล้วแต่กรณี ถ้ากรรมการบริหารไม่เกิน 7 คนลาออกก่อนครบวาระ ให้กรรมการที่เหลือพิจารณาเลือกกรรมการใหม่มาดำรงตำแหน่งแทนจนครบวาระ ถ้ากรรมการบริหารลาออกมากกว่า 7 คน ให้มีการเลือกตั้งใหม่ทั้งคณะ ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการชุดนั้นเหลือวาระไม่เกิน 3 เดือน