1/ 5
2/ 5
3/ 5
4/ 5
5/ 5

ค้นหา

วีดีโอ

ข่าวและกิจกรรม

ประกาศรายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันเขียนทักษะภาษาฝรั่งเศส กิจกรรมประจำปี 2566 /2023 « Hommage à SAR Galyani Vadhana : Lumières d'une pédagogue aux multiples engagements » อ่านต่อ

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และเลือกตั้งกรรมการบริหาร สคฝท. ชุดที่ 24 อ่านต่อ

ประกาศผลการประกวดเรียงความเพื่อสดุดีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ่านต่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ « La stratégie et la planification des activités d’apprentissage du français en classe » อ่านต่อ

กิจกรรมประจำปี 2566 « Hommage à SAR Galyani Vadhana : Lumières d'une pédagogue aux multiples engagements » อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสและการวิจัยและร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง “Les multiples facettes du français et son enseignement au 21e siècle : plurilinguisme , pluriculturalisme et innovations” อ่านต่อ

ขอเชิญสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร สคฝท. ชุดที่ 24 กำหนดส่งใบสมัคร ภายในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนทักษะการเขียนนิทานเป็นภาษาฝรั่งเศส อ่านต่อ