สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ศิลปะและวัฒนธรรม (Art et culture)
ศิลปะ (Art)
วัฒนธรรม (Culture)
ภาษาและวรรณกรรม (Langue et littérature)
ภาพยนตร์ (Cinéma)
เพลง (Chansons)
อนุสาวรีย์และโบราณสถาน (Monuments et sites célèbres)
ที่พักอาศัย (Urbanisme et logement)
หนังสือการ์ตูน (Bandes dessinées)
สื่อและความบันเทิง (Médias et divertissement)
นิตยสารด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส Magazines (Langue et culture françaises)