สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

คณะกรรมการมูลนิธิ

คณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

1. คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ อัมระปาลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกมนต์ภรณ์ ลี้สิริเสริญกุลกรรมการ
4. นางสุรภี รุโจปการกรรมการ
5. นางชนาเนาวรัญญูกรรมการ
6. นางอังคณิตหญิงประยูรกรรมการ
7. นางสาววารีจุลโพธิ์กรรมการ
8. นางสาวศุภลัคน์เตชะพงศธร กรรมการและเหรัญญิก
9. นางสาวสิรจิตต์เดชอมรชัย กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวไพริน ศิริอังกูร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มูลนิธิฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 715 ของประกาศกระทรวงการคลัง