สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

ประวัติมูลนิธิ

มูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547

เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 715 ของประกาศกระทรวงการคลัง

มูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานกิจกรรมและโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษาในทุกระดับ รวมทั้งประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม อาทิ การสนับสนุนเงินรางวัลครูดีเด่นภาษาฝรั่งเศส การจัดอบรม ประชุมและสัมมนาทางวิชาการร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยฯ การจัดกิจกรรมประจำปี Fête de l’ATPF และ Fête de la francophonie