สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

มูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. สนับสนุนและส่งเสริมผู้สอนภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษาทุกระดับในการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน และเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  2. สนับสนุนและส่งเสริมผู้สอนภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษาในการค้นคว้า วิจัย เขียนวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาหรือหลักสูตรที่เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษา
  3. สนับสนุนและส่งเสริมผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษาในการค้นคว้า วิจัย เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  4. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวิชาการ จัดพิมพ์หนังสือ จัดทัศนศึกษา หรือจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
  5. จัดหาทุนจากภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศตามความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ ร่วมกับสถาบันของรัฐและเอกชนในการสนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการ
  6. ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

มูลนิธิฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 715 ของประกาศกระทรวงการคลัง