สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

Actualités et événements

Félicitations aux professeurs qui ont été sélectionnés à participer au stage de perfectionnement des enseignants de français du 21e siècle "Université d'été de Francophonia 2023" Du 24 juillet au 4 août 2023 à Nice, France

Félicitations aux professeurs qui ont été sélectionnés à participer au stage de perfectionnement des enseignants de français du 21e siècle "Université d'été de Francophonia 2023" Du 24 juillet au 4 août 2023 à Nice, France