สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

การสร้างหน่วยการเรียนรู้ (Construction de séquence d’apprentissage)

ขั้นตอนการสร้างหน่วยการเรียนรู้ (Démarches incontournables)

ความรู้เรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ (Droit d'auteur)

ตัวอย่างผลงานการสร้างหน่วยการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส (Exemples de séquences d’apprentissage des professeurs de français)

กรุณาดาวน์โหลดก่อนการใช้เพื่อได้ l'animation et le son ครบถ้วน (Veuillez télécharger afin d'avoir l'animation et le son complet.)