สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

กิจกรรมศูนย์เครือข่ายภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษา
22center 15. ศูนย์เครือข่ายฯโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 13. ศูนย์เครือข่ายฯโรงเรียนสันกำแพง 16. ศูนย์เครือข่ายฯโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 14. ศูนย์เครือข่ายฯโรงเรียนลำปางกัลยาณี 17. ศูนย์เครือข่ายฯโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 18. ศูนย์เครือข่ายฯโรงเรียนอุดมดรุณี 11. ศูนย์เครือข่ายฯโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 12. ศูนย์เครือข่ายฯโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. ศูนย์เครือข่ายฯโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 2. ศูนย์เครือข่ายฯโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 3. ศูนย์เครือข่ายฯโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 4. ศูนย์เครือข่ายฯโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 5. ศูนย์เครือข่ายฯโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 6. ศูนย์เครือข่ายฯโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 7. ศูนย์เครือข่ายฯโรงเรียนราชินีบูรณะ 8. ศูนย์เครือข่ายฯโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 9. ศูนย์เครือข่ายฯโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 10. ศูนย์เครือข่ายฯโรงเรียนชลกันยานุกูล 19. ศูนย์เครือข่ายฯโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 20. ศูนย์เครือข่ายฯโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกุล 21. ศูนย์เครือข่ายฯโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 22. ศูนย์เครือข่ายฯโรงเรียนพัทลุง

กิจกรรมศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วยศูนย์ทั้งหมด 22 ศูนย์กระจายอยู่ทั่วประเทศ ท่านสามารถคลิกที่แต่ละศูนย์เพื่อดูกิจกรรมของนักเรียนแต่ละศูนย์