สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

สังคม (Société)
ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน (Actualités)
ข่าวประเทศไทย (Actualités sur la Thaïlande)
เทศกาลและงานฉลอง (Fêtes et festivals)
สิ่งแวดล้อม (Environnement)