สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

หนังสือและตำรา
(Livres et Manuels)

ภาษาฝรั่งเศส (Langue française)


 1. ชื่อหนังสือ
  ผู้แต่ง
  ISBN
  ปีที่พิมพ์
  พิมพ์ครั้งที่
 2. หนังสือไวยากรน์ฝรั่งเสส เล่ม 1
  ครูภาสาฝรั่งเสส แผนกเตรียมปริญญา
  2485
 3. หนังสือไวยากรน์ฝรั่งเสส. เล่ม 2
  ครูภาสาฝรั่งเสส
  2485
 4. บทเรียนภาสาฝรั่งเสสสำหรับอ่าน
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. แผนกเตรียมปริญญา
  2486
 5. วิธีแจกกริยาในภาสาฝรั่งเสส
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. แผนกเตรียมปริญญา
  934459087
  2486
 6. หนังสือไวยากรณ์ฝรั่งเศส
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. แผนกเตรียมปริญญา
  934588878
  2486
 7. หนังสือไวยากรน์ฝรั่งเสส. เล่ม 1
  ครูภาสาฝรั่งเสส แผนกเตรียมปริญญา
  2486
 8. คู่มือเรียนภาษาฝรั่งเศส
  จิตรเกษม สีบุญเรือง
  2500
 9. คู่มือเรียนภาษาฝรั่งเศส
  จิตรเกษม สีบุญเรือง
  934444395
  2505
  2
 10. เรียนพูดภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศสใน 18 วัน (Learning English-French in 18 days) 
  เอื้อ บุษปะเกศ หงสกุล และ สุดา เอรวารพ
  934481731
  2505
 11. คู่มือเรียนภาษาฝรั่งเศส
  จิตรเกษม สีบุญเรือง
  2505
  2
 12. ตำราเรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยตนเอง (Le Francais per vous meme)
  ประยูร ธัญญาภิบาล
  934587472
  2506
 13. แบบเรียนเร็วภาษาฝรั่งเศส สำหรับชั้นม.ศ. 4-5 นิสิต นักศึกษา และข้าราชการที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
  อ.พ.
  934568714
  2507
 14. คำบรรยายประกอบภาพนิ่งการสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมฝรั่งเศส : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  สิทธา พินิจภูวดล
  2511
 15. ตำราเรียนพูดภาษาฝรั่งเศษด้วยตนเอง
  อาจารย์ A.V.A.
  2513
 16. มารยาทฝรั่งเศสปัจจุบัน (Le savoir-vivre moderne)
  สิทธา พินิจภูวดล
  934453176
  2517
 17. ฝรั่งเศสเทคนิค / La langue technique et son emploi.
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  2517
 18. หลักการกระจาย verbes ในภาษาฝรั่งเศส พร้อมทั้งแบบฝึกหัด
  อรณี นวลสุวรรณ์
  2518
 19. คำยืมภาษาฝรั่งเศสในภาษาไทย
  สุชารัตน์ หลิมไชยกุล
  934450166
  2520
 20. แบบเรียนภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2 / Livre de l'etudiant cours avance 2 : FR 302 
  ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  2520
 21. แบบเรียนภาษาฝรั่งเศสระดับสูง / Livret de travail cours avance'l eir partie : FR 401
  เจ. กังต็อง, ดี. มาร์ปาล และเตือนใจ จุลดุลย์
  2520
 22. คู่มือครู Le francais element aire ประกอบการสอนวิชาฝรั่งเศสระดับต้น
  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
  2520
 23. แบบเรียนเร็วภาษาฝรั่งเศส 
  อุทธรณ์ พลกุล
  9747394812
  2521
 24. ภาษาฝรั่งเศสเรียนด้วยตนเอง
  ฮวด สิริ
  934588877
  2521
 25. ไวยากรณ์ฝรั่งเศส
  สว่าง วงศ์พัวพันธุ์
  934561767
  2521
 26. คู่มือการสอนหนังสือเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส Le Francais elementaire
  กรมวิชาการ
  2521
 27. คู่มือประกอบการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสระดับมูลฐาน 4 / Livret de travail : FR 202 (H)
  โดมินิเกอ มาร์ปาล, ส่งศรี ศรีจันทราพันธุ์, และวัชรา วิศิษฐ์กิจการ
  2521
 28. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ในการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ / Applied linguistics in teaching French as a foreign language : LI 467 
  สิทธา พินิจภูวดล, อุษา กรทับทิม
  2521
 29. แบบเรียนเร็วภาษาฝรั่งเศส : สำหรับนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจภาษาฝรั่งเศสทั่วไป
  อุทธรณ์ พลกุล
  2521
  3
 30. บทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาฝรั่งเศสขั้นมูลฐานระดับที่หนึ่ง เรื่อง "แว็บแอทร"
  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2521
 31. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ในการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ 
  สิทธา พินิจภูวดล และ อุษา กรทับทิม
  2521
 32. เทคนิคการผันกริยาฝรั่งเศส / Technique de la conjugaison des verbes francais 
  สว่าง วงศ์พัวพันธุ์
  9742105413
  2521
  2
 33. ไวยากรณ์ฝรั่งเศส
  สว่าง วงศ์พัวพันธุ์
  2521
 34. เทคนิคการผันกริยาฝรั่งเศส / Technique de la conjugaison des verbes francais
  สว่าง วงศ์พัวพันธุ์
  2521
 35. คู่มือสนทนาภาษาฝรั่งเศส
  กาปิแตน
  934444515
  2523
 36. ภาษาฝรั่งเศสด้านกฎหมาย 1 / French for law 1 : FR 321 
  เตือนใจ จุลดุลย์, และมิเชล เชอไนต์
  2524
 37. คู่มือประกอบตำราเรียน วิชาภาษาฝรั่งเศสสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทย / 131 417: Francais touristique.
  ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2524
 38. วรรณคดีฝรั่งเศส ศตวรรษที่ 20
  สาทรี ชิตานนท์
  934592480
  2525
 39. วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยกลาง
  สุดา ภักษา
  934589937
  2525
 40. คู่มือแบบเรียนภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2 / Livret de travail cours moyen 2 : FR 302 (H)
  เจ แคนตัน ... [และคนอื่นๆ]
  2525
 41. ตำราเรียนพูดภาษาฝรั่งเศสฉบับก้าวหน้า / Parlonsnous francais
  เอ. วี. เอ.
  2525
 42. ภาษาฝรั่งเศสด้านธุรกิจท่องเที่ยว / Le Francais du tourisme
  ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
  2525
 43. AF 205 การพูดการเขียน 3, AF 261 ภาษาฝรั่งเศส 3. เล่ม 1-2 
  ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยศิลปากร
  2525
  2
 44. สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส : (Phonology of French)
  จินตนา ตันติเวชกุล
  934444362
  2526
 45. ภาษาฝรั่งเศสเทคนิค / Technical French and its usage : FR 415
  เตือนใจ จุลดุลย์
  2526
 46. การเขียนภาษาฝรั่งเศส
  อาภรณ์ พุกกะมาน
  2526
 47. ภาษาฝรั่งเศสเทคนิค / Technical French and its usage
  เตือนใจ จุลดุลย์
  2526
 48. ลา แกรมแมร์ ฟรองแซส... (La grammaire francaise...)
  ประมาณ ลี้ศิริเสริญ
  934587476
  2527
  4
 49. ภาษาฝรั่งเศสเทคนิค / Technical French and its usage : FR 415
  เตือนใจ จุลดุลย์
  2527
  2
 50. ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ / Language of business and business correspondence : FR 313 
  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  2527
  2
 51. Explication de la France en direct 1, 2
  อัมพิกา มีกังวาล
  2527
  1
 52. แบบเรียนภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 1 / Advanced French 1 : FR 401
  ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  2528
  4
 53. ภาษาฝรั่งเศสมูลฐาน 2 / Fundamental French 2 : FR 102 (S)
  จินตนา ยศสุนทร
  2528
  3
 54. หน่วยคำในภาษาฝรั่งเศส / Morphology of French : LI 461
  จินตนา ตันติเวชกุล
  2528
 55. ภาษาฝรั่งเศสด้านกฎหมาย 2 / French for law II : FR 322 
  อรพิน กำปั่นทอง, มิเชล เชอโนต์
  9745921262
  2529
 56. เรียนพูดภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นด้วยตนเอง
  บัวแว็ง, อังเดร
  934561771
  2530
 57. ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 1 / Business Franch 1 : FR 323
  สิทธา พินิจภูวดล
  9745921785
  2530
 58. ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2 / Advanced French 2 : FR 402 (S)
  ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  9745924016
  2530
  2
 59. ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
  สมพิศ ขัตติยพิกุล
  2530
 60. เรียนพูดภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นด้วยตนเอง 
  อังเดร บัวแว็ง
  2530
 61. ฝรั่งเศสในวงการการท่องเที่ยว
  เตมีย์ ภิรมย์สวัสดิ์, กาญจนา ศรีอังกูร
  2530
  2
 62. สัทศาสตร์ฝรั่งเศส 
  แพรวโพยม บุณยะผลึก
  2530
 63. บทเรียนภาษาฝรั่งเศสชุด Parlons Francais
  แผนกภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
  934594458
  2531
 64. สุภาษิต-คำพังเพย ภาษาฝรั่งเศส 
  สอางค์ มะลิกุล
  9742330184
  2532
  1
 65. การอ่านนวนิยาย / Pour lire le roman
   วัลยา วิวัฒน์ศร แปล
  9745762164
  2532
  1
 66. ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน
  สอางค์ มะลิกุล
  9742330166
  2532
 67. สำนวนเปรียบเทียบ ในภาษาฝรั่งเศส / Expressions Françaises imagées
  ดารณี พุทธรักษา
  2532
 68. สุภาษิต-คำพังเพย ภาษาฝรั่งเศส
  สอางค์ มะลิกุล แปลและรวบรวม
  9742330184
  2532
  1
 69. สำนวนฝรั่งเศสและสำนวนไทย / Expressions Francaises et Thai
  ดารณี พุทธรักษา
  9742104964
  2533
 70. การเทียบเคียงสำนวนไทยกับฝรั่งเศส / Equivalents francais des enpresssions Thai
  ดารณี พุทธรักษา
  9745750735
  2533
  1
 71. คู่มือการสอนแบบเรียนภาษาฝรั่งเศสด้านวิทยาศาสตร์
  ม.ร.ว.กองกาญจน์ ตะเวทีกุล
  2533
 72. แบบเรียนภาษาฝรั่งเศสด้านวิทยาศาสตร์ (ระดับต้น)
  ม.ร.ว. กองกาญจน์ ตะเวทีกุล
  2533
 73. แบบเรียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว Bienvenue en thailande : ฝ.641 ฉบับทดลอง
  หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา
  2533
  2
 74. ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศสตามความต้องการ ของครูสอนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนมัธยม ในเขตภูมิภาคตะวันตก
  สอางค์ มะลิกุล
  2533
 75. ศัพท์สำนวนฝรั่งเศส-ไทย
  วิภาวรรณ ตุวยานนท์
  9740756751
  2533
 76. สำนวนฝรั่งเศสและสำนวนไทย / Expressions et Thai
  ดารณี พุทธรักษา
  9742104964
  2533
 77. ภาษาฝรั่งเศสด้านกฎหมายและการระหว่างประเทศ 1 / Le franqais juriduque et des affaires internatioanles 1 
  สุดา ภักษา, วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน
  934441602
  2534
 78. Le francais juridique et des offaires internationales 1 / ภาษาฝรั่งเศสด้านกฎหมายและการระหว่างประเทศ 1
  Suda Paksa, Wisitporn Wattanawatin
  945088591
  2534
 79. ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 1 / Advanced Franch I : FR 401 (S)
  ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  9745981656
  2534
 80. เสริมประสิทธิภาพการสอนภาษาฝรั่งเศส : ภาษาฝรั่งเศสในห้องเรียนสำหรับครู
  วาณี ลิมปิสวัสดิ์
  9745977707
  2534
 81. เทคนิคการผันกริยาฝรั่งเศส / Technique de la conjugaison des verbs francais
  สว่าง วงศ์พัวพันธุ์
  9742431736
  2534
  2
 82. ภาษาปากในภาษาฝรั่งเศส / Petit lexique francais-thai du langage populaire 
  กาญจนา จิวะกิดาการ
  934560272
  2535
 83. ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2 / Advanced French 2 : FR 402 (S) 
   ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  9745984469
  2535
 84. หนังสือเรียนภาษาฝรั่งเศส / Adaptation de La France en direct Thailand : ศ 013 ภาษาฝรั่งเศส 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  กระทรวงศึกษาธิการ
  2535
  2
 85. หนังสือเรียนภาษาฝรั่งเศส / Adaptation de la France endirect pour la Thailand : ฝ 011 ภาษาฝรั่งเศส 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  กระทรวงศึกษาธิการ
  2535
 86. ไวยากรณ์ฝรั่งเศส
  สว่าง วงศ์พัวพันธุ์
  2535
  6
 87. หลักการผันกริยาฝรั่งเศสแนวใหม่ (conjugaison)
  อาจิณ มารีประสิทธิ์
  934498042
  2536
 88. หนังสือเรียนภาษาฝรั่งเศส / Adaptation de la France en direct four la thailande : ฝ012 ภาษาฝรั่งเศส 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  กระทรวงศึกษาธิการ
  2536
  4
 89. เท็คนิคการผันกริยาฝรั่งเศส / Technique de la conjugaison des verbes francais
  สว่าง วงศ์พัวพันธุ์
  9742105413
  2536
  3
 90. สรรค์สร้างจากเรื่องสั้น / Autour de la nouvelle
  ชมรมเรื่องสั้น ศูนย์ปฏิบัติการทางภาษา สำนักทูตวัฒนธรรมฝรั่งเศส
  9748908453
  2537
 91. การใช้ภาษาฝรั่งเศส / French usage
  สอางค์ มะลิกุล ผู้เรียบเรียง
  2537
  2
 92. เสียงและระบบเสียงในภาษาฝรั่งเศส / Phonetique et phonologie du francais
  อมรสิริ สัณห์สุรัติกุล
  934499689
  2538
 93. ไวยากรณ์ฝรั่งเศส เล่ม 1 สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4-5-6)
  อาจิณ มารีประสิทธิ์
  2538
 94. สำนวนฝรั่งเศสที่ประกอบด้วยจำนวนเลข / Expressions francaises contenant les nombres
  สุภาภรณ์ อาภาวัชรุตม์
  9742105898
  2538
 95. มรดกฝรั่งเศส / Patrimoine francais
  ดารณี เมืองมา
  9742104999
  2540
 96. ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 
  สอางค์ มะลิกุล
  9748869644
  2540
  5
 97. ศัพท์และสำนวนภาษาฝรั่งเศส
  สอางค์ มะลิกุล
  9748573346
  2540
  6
 98. การแปรของ (r) ในภาษาฝรั่งเศสของนักศึกษาไทย / Variation of (r) in the French of Thai students
  บุญเรือง ชื่นสุวิมล และ อมรสิริ สัณห์สุรัติกุล
  934473599
  2541
 99. เหนือภาษาและกาลเวลา : รวมงานแปลวรรณกรรมฝรั่งเศสตวรรษที่ 19 / Par-dela les langues et le temps : recueil de traductions d'oeuvres litteraires francaises du xix siecle
  ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  9745726834
  2541
 100. การถ่ายทอดภาษาฝรั่งเศสเป็นไทย 2 / Interpreting French into Thai 2 : FR 312
  คุณหญิง จินตนา ยศสุนทร
  9745011657
  2541
  1
 101. กริยาสกรรม : โครงสร้างแบบซับซ้อนและหน้าที่ของกรรม / Verbes transitifs : constructions operatrices et fonctions de leurs complements
  จิรประภา บุญพรหม
  9746561723
  2541
  1
 102. ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
  สัญชัย สุลักษณานนท์
  9745716375
  2542
  1
 103. De la phrase simple a la phrase complexe / จากประโยคความเดียว ถึงประโยคความซ้อนในภาษาฝรั่งเศส
  Supaporn Apavatcharut
  9746571486
  2542
 104. โครงสร้างกริยาวลีฝรั่งเศสพื้นฐาน ระดับ 1
  จิรประภา บุญพรหม
  9746561715
  2542
 105. จดหมายธุรกิจฝรั่งเศส / La correspondance commerciale 
  จันทิมา ชุวานนท์
  9747816032
  2542
 106. Compact French : 100 exercises
  วิทยา เศรษฐวงศ์
  9745727008
  2542
  1
 107. Pratiques de lecture : textes a orientation scientifique et technique / [ภาษาฝรั่งเศสทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
  Sinith Suetrakul
  9745727865
  2543
 108. ภาษาฝรั่งเศสทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  สินิทธ์ ซื่อตระกูล และคนอื่นๆ
  9745727865
  2543
 109. กวีนิพนธ์ฝรั่งเศสร่วมสมัย : บทวิเคราะห์และสรรนิพนธ์
  อัจฉรา วรรณเชษฐ์, ธีรา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา, อุบลวรรณ โชติวิสิทธิ์
  9747235889
  2545
 110. การใช้ภาษาฝรั่งเศส / How to use French : หลักการใช้ภาษาและสื่อความหมายภาษาฝรั่งเศสให้ถูกต้อง
  ธีรา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
  9747406373
  2546
 111. หัดพูดฝรั่งเศส : สำหรับคนไทย
  ปาริชาติ ชุมสาย ณ อยุธยา
  9749106377
  2546
 112. การใช้ภาษาฝรั่งเศส / How to use French : หลักการใช้ภาษาและสื่อความหมายภาษาฝรั่งเศสให้ถูกต้อง 
  ธีรา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
  9747406373
  2546
 113. การถ่ายทอดภาษาฝรั่งเศสเป็นไทย 2 การแปล 2 / Interpreting French into Thai 2 : FR 312 
  คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร
  9745011657
  2546
  2
 114. คู่มือประกอบการเรียนภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 / Fundamental French I : FR 101 (H)
  อุษา กรทับทิม, ส่งศรี ศรีจันทราพันธุ์, คุณหญิงจินตนา ตันติเวชกุล
  9745932965
  2546
  5
 115. บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสปัจจุบัน / Readings in various aspects of modern France : FR 254 
  จริยา วัชราทิตย์
  9745934305
  2546
  3
 116. บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส / Readings in French history : FR 359 
  สุมิตรา บัฟฟี
  9745993336
  2546
  3
 117. ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2 / Intermediate French 2 : FR 302 (S) 
  ภาควิชาภาษาตะวัตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  9745949213
  2546
  2
 118. ภาษาฝรั่งเศสระดับมูลฐาน 1 / Fundamental French I : FR 101 (S) 
  ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  9745392809
  2546
  6
 119. เรียนลัดภาษาฝรั่งเศส
  แสงระวี ทองดี
  9749149718 (ล.1)
  2546
  1
 120. หัดพูดภาษาฝรั่งเศส (สำหรับคนไทย)
  ปาริชาติ ชุมสาย ณ อยุธยา
  9749106377
  2546
 121. ภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษ สำหรับนักท่องเที่ยว
   ปรีชา ศรีวาลัย
  9742761299
  2546
  1
 122. ภาษาศาสตร์ฝรั่งเศส
  วัลยา รุกขพันธ์
  2546
 123. ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2 / Fundamental French 2 : FR 102 (S)
  ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  9745932795
  2547
  5
 124. ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3 / Fundamental French 3 : FR 201 (S)
  ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  9745931632
  2547
  5
 125. ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 4 / Fundamental French 4 : FR 202 (S) 
  ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  9745018252
  2547
  5
 126. ภาษาฝรั่งเศสระดับพื้นฐาน 4 (หนังสืออ่านนอกเวลา) / Fundamental French 4 (External reading) : FR 202 (S)
  อุษา กรทับทิม, อลิศรา กลับเจริญ, วัชรา วิศิษฐ์กิจการ
  9745018236
  2547
  7
 127. ภาษาฝรั่งเศสระดับมูลฐาน 3 (หนังสืออ่านนอกเวลา) / Fundamental French 3 (external reading) : FR 201 (S)
  คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร
  9745937614
  2547
  7
 128. ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 2 / Advanced French 2 : FR 402 (S)
  ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  9745984469
  2547
  2
 129. สนทนาภาษาฝรั่งเศส 1 / French oral expression 1 : FR 314
   เดมีย์ ระเบียบโลก
  9749618939
  2547
 130. คำยืมจากภาษาฝรั่งเศสในภาษาไทยปัจจุบัน
  แพรวโพยม บุณยะผลึก
  9741333366
  2547
 131. ไวยากรณ์ฝรั่งเศส ฉบับประสบการณ์
  อาจิณ มารีประสิทธิ์
  9747394677
  2547
  6
 132. ไวยากรณ์ฝรั่งเศส เล่ม 1
  อาจิณ มารีประสิทธิ์
  9749561252
  2547
 133. ไวยากรณ์ฝรั่งเศส เล่ม 2 
  อาจิณ มารีประสิทธิ์
  9749561260
  2547
 134. พูดฝรั่งเศสเป็นเร็ว 2
  วราลี สิทธิจินดาวงศ์, จารุรักษ์ กิตติสิริพันธุ์, แสงระวี ทองดี
  9749149750
  2548
  1
 135. พูดฝรั่งเศสเป็นเร็ว 1
  วราลี สิทธิจินดาวงศ์, จารุรักษ์ กิตติสิริพันธุ์, แสงระวี ทองดี
  9749149742
  2548
  1
 136. สนทนาภาษาฝรั่งเศส เร่งรัด!
  มณเฑียร ภาตะนันท์
  9789749908679
  2549
  1
 137. คลังสำนวนฝรั่งเศส / Tresor des expressions francaises
  ธีรา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
  974940534X
  2549
 138. บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับศิลปะ / Readings in French arts : FR 455 (S)
  สุมิตรา บัฟฟี
  9745938106
  2549
  2
 139. ภาษาฝรั่งเศสในวงการท่องเที่ยว : ภาษาพูดสำหรับมัคคุเทศก์ไทย
  กาญจนา บุนนาค
  2549
 140. เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสฉบับสมบูรณ์
  ปาริชาติ ชุมสาย ณ อยุธยา
  9749747125030
  2550
 141. คู่มือประกอบการเรียนภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2 / Fundamental French 2 : FR 102 (H)
  อุษา กรทับทิม, ส่งศรี ศรีจันทราพันธุ์, คุณหญิงจินตนา ตันติเวชกุล
  9745933082
  2550
  4
 142. Un หรือ Une? : เคล็ด (ไม่) ลับ 5 ขั้นตอน : การแยกเพศของคำนามในภาษาฝรั่งเศส
  จิแนต ชามาตย์
  9789745471726
  2550
  1
 143. ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1 / Basic French 1 
  ธีระ รุ่งธีระ
  2551
  1
 144. คำกริยาและกาลภาษาฝรั่งเศสในปริบทของการท่องเที่ยว
  จันทิมา ชุวานนท์
  9789741529339
  2551
  1
 145. บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับการเมืองฝรั่งเศส / Readings in French politics : FR 353 
  สุมิตรา บัฟฟี
  9789741642045
  2551
 146. ภาษาฝรั่งเศสระดับมูลฐาน 1 / Fundamental French I : FR 101 (S)
  ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  9789741657568
  2551
  7
 147. ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน
  อำนวย สมตัว
  9789741955275
  2551
  1
 148. ไวยากรณ์ฝรั่งเศส : หลักไวยากรณ์และคู่มือการสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาฝรั่งเศส 
  สอางค์ มะลิกุล
  9789745191310
  2551
  2
 149. ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2 / Fundamental French 2 : FR 102 (S) 
  ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  9786165131230
  2552
  6
 150. ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2 / Intermediate French 2 : FR 302 (S)
  ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  9786165131155
  2552
  3
 151. การศึกษาเนื้อหาวัฒนธรรมในหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษา / French culture in secondary education curriculum : TL 293
  จรัสพรรณ จารุดุล
  9786165131582
  2553
 152. ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1 / Intermediate French 1 : FR 301 
  สุธาวดี หนุนภักดี
  9786165131827
  2553
 153. ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 1 / Advanced French I : FR 401(S) 
  ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  9786165134187
  2553
  3
 154. Good French เก่งฝรั่งเศสเรื่องหมูๆ
  ศศิเนตร จีระวัฒนา
  9786167067056
  2553
 155. เกมในชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศส / Jeux en classe de francais 
  พรสวรรค์ เพ่งพิศ
  934598077
  2554
  1
 156. The story of French / [ฝรั่งเศสที่สุดในโลก] 
  มณฑิชา ปิยะสกุลชัย, สุรัตน์ ปัญญวรญาณ แปล
  9786167147666
  2554
  1
 157. การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1 / Expression ecrite 1 : หนังสืออ่านประกอบ (S) : FR 321 (S)
  อรุณทวดี พัฒนิบูลย์
  9786165136754
  2554
  5
 158. การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2 / Writing French 2 : FR 322 
  ศศิ อินทโกสุม
  9786165137119
  2554
 159. ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3 / Fundamental french 3 : FR 201 (S)
  ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  9786165134712
  2554
  6
 160. ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 4 / Fundamental french 4 : FR 202(S)
  ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  9786165134668
  2554
  6
 161. ภาษาฝรั่งเศสระดับพื้นฐาน 4 (หนังสืออ่านนอกเวลา) / Fundamental French 4 (external reading) : FR 202(S) 
  อุษา กรทับทิม, อลิศรา กลับเจริญ, วัชรา วิศิษฐ์กิจการ
  9786165134675
  2554
  8
 162. ภาษาฝรั่งเศสระดับมูลฐาน 3 (หนังสืออ่านนอกเวลา) / Fundamental French 3 [external reading] : FR 201(S)
  คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร
  9786165134651
  2554
  8
 163. ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 2 / Basic French 2
  ธีระ รุ่งธีระ
  9789741958122
  2555
  1
 164. การศึกษาเนื้อหาวัฒนธรรมในหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษา / French culture in secondary education curriculum : CFR 4211 (TL 293)
  จรัสพรรณ จารุดุล
  9786165139113
  2555
  2
 165. การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส / French pronunciation : FRE 2101 (FR 213)
  จิณห์นิภา ทาสุคนธ์
  9786165139878
  2555
 166. Survivor ฝรั่งเศส : พูดฝรั่งเศสได้ ไปไหนก็สนุก
  นันนัน, พิมพ์พลอย ปากเพรียว
  9786162079047
  2555
  4
 167. 5 ภาษาพาท่องโลกกว้าง
  ชลดา วิทยโกมล
  9786162101885
  2555
 168. คู่มือเรียนภาษาฝรั่งเศสตั้งแต่เริ่มต้น จน พูด อ่าน เขียน ได้
  กรชนก ชัยอนันต์
  9786162752179
  2556
 169. พูดฝรั่งเศส 42 สัปดาห์ 
  กรชนก ชัยอนันต์
  9786162752353
  2556
 170. Good French เก่งฝรั่งเศสเรื่องหมู ๆ
  ศศิเนตร จีระวัฒนา
  9786162752711
  2556
 171. ไวยกรณ์ฝรั่งเศส 
  สอางค์ มะลิกุล
  9786167020563
  2556
  3
 172. คู่มือภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 2 / Intermendiate French 2 : FRE 3002 (H)
  ศศิ อินทโกสุม
  9786163182449
  2556
 173. ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 / Fundamental French I : FRE 1001 (S) [FR 101(S)] 
  ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  9786163182432
  2556
  8
 174. ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2 / Fundamental French II : FRE 1002 (S) [FR 102 (S)] 
  ภาควิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  9786163182456
  2556
  7
 175. ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว / French for tourism : FRE 3401 (FR 373) 
  อุษา กรทับทิม
  9786163182142
  2556
 176. พูดฝรั่งเศส
  เฑียร ธรรมดา
  9786169144175
  2556
 177. ไวยากรณ์ฝรั่งเศส
  สอางค์ มะลิกุล
  9786167020563
  2556
  3
 178. การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1 / Expression ecrite 1 : FRE 3203 (FR 321)
   อรุณทวดี พัฒนิบูลย์
  9786163184627
  2557
 179. การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2 / Writing French 2 : FRE 3204(FR 322) 
  ศศิ อินทโกสุม
  9786163183996
  2557
  2
 180. การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส / French pronunciation : FRE 2101 (FR 213) 
  จิณห์นิภา ทาสุคนธ์
  9786163185747
  2557
  2
 181. ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2 / Fundamental French II : FRE 1002 (S) [FR 102 (S)] 
  ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  9786163186331
  2557
  8
 182. ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 4 / Fundamental French 4 : FRE 2002 (S) [FR 202 (S)] 
  ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  9786163185303
  2557
  7
 183. ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1 / Intermediate French I : FRE 3001 (S) [FR 301 (S)] 
  ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  9786163185358
  2557
  3
 184. สนทนาภาษาฝรั่งเศส 1 / French oral expression I : FRE 3105 (FR 314)
  เดมีย์ ระเบียบโลก
  9786163185211
  2557
  1
 185. ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น สำหรับมัคคุเทศก์
  คนึงรัตน์ จันทร์สุริยา
  9789746716451
  2558
  1
 186. พูดคล่อง ท่องฝรั่งเศส
  ปาวัน การสมใจ (แปล)
  9786161803926
  2558
 187. ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น สำหรับมัคคุเทศก์
  คนึงรัตน์ จันทร์สุริยา
  9789746716451
  2558
 188. ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 / Fundamental French I : FRE 1001 (S) [FR 101(S)] 
  ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  9786163187840
  2558
  9
 189. ภาษาฝรั่งเศสสำหรับมัคคุเทศก์ 2 / French for guides 2 : FRE 4411 (FR 472) 
  จิณห์นิภา ทาสุคนธ์
  9786163187185
  2558
 190. พูดฝรั่งเศสจากจินตภาพ / Mind map French 
  ประภัสสร พานชาตรี
  9786167890296
  2559
  1
 191. การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส / French pronunciation : FRE 2101 
  จิณห์นิภา ทาสุคนธ์
  9786164142213
  2559
  3
 192. บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ทั่วไปเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศฝรั่งเศส / Reading in French geography for tourism : FRE 3706 (FR357) 
  จิณห์นิภา ทาสุคนธ์
  9786163189738
  2559
 193. ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 / Fundamental French I : FRE 1001 (S) [FR 101(S)] 
  ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  9786164141889
  2559
  10
 194. ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2 / Fundamental French II : FRE 1002 (S) [FR 102 (S)] 
  ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  9786164141919
  2559
  9
 195. ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3 / Fundamental French 3 : FRE 2001 (S) [FR 201 (S)]
  ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  9786164140677
  2559
  8
 196. สนทนาภาษาฝรั่งเศส 1 / French oral expression I : FRE 3105
  เดมีย์ ระเบียบโลก
  9786163189653
  2559
  2
 197. แนวข้อสอบ Grammar 500 ข้อ ภาษาฝรั่งเศส 
  ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์
  9786167639154
  2560
  1
 198. แนวข้อสอบ conversation 1,000 ข้อ ภาษาฝรั่งเศส
  ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์
  9786164404472
  2560
  1
 199. พูดฝรั่งเศสจากจินตภาพ / Mind map French 
  ประภัสสร พานชาตรี
  9786167890296
  2560
  3
 200. การเขียนภาษาฝรั่งเศส 2 / Writing French 2 : FRE 3204 (FR 322)
  ศศิ อินทโกสุม
  9786164143272
  2560
  3
 201. แนวข้อสอบ Conversation 1,000 ข้อ ภาษาฝรั่งเศส : ตะลุยโจทย์ข้อสอบเสมือนจริงกว่า 20 ชุดพร้อมอธิบายคำตอบอย่างสมบูรณ์
  ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์
  9786164404472
  2560
  2
 202. ภาษาฝรั่งเศสสำหรับบุคลากรด้านการโรงแรม / French for hotel personnel : FRE 3402
   สิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ์
  9786164143968
  2560
 203. ภาษาฝรั่งเศสสำหรับมัคคุเทศก์ 2 / French for guides 2 : FRE 4411 (FR 472) 
  จิณห์นิภา ทาสุคนธ์
  9786164143883
  2560
  2
 204. รู้ทันสันดานศัพท์...ฝรั่งเศส : Forget me not
  เฑียร ธรรมดา
  9786167850146
  2560
 205. ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3 / French for communication III : FRE 2011 (S) [FRE 2001 (S)] 
  ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  9786164147263
  2561
  9
 206. ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 5 / French for communication V : FRE 3011 (S) [FRE 3001 (S)]
  ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  9786164147270
  2561
  4
 207. Perfect French : ภาษาฝรั่งเศส
  ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์
  9786164857230
  2562
  2
 208. การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส / French pronunciation : FRE 2101
  จิณห์นิภา ทาสุคนธ์
  9786164149496
  2562
  4
 209. การเขียนภาษาฝรั่งเศส 1 / Writing French 1 : FRE 3203
  ศศิ อินทโกสุม
  9786164933347
  2563
 210. คู่มือภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 6 / French for communication 6 : FRE 3012 (H)
  ศศิ อินทโกสุม
  9786164933361
  2563
  1
 211. ไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส. ระดับ A1. เล่ม1
  วจนธร ตันติธารทอง
  9786165650182
  2563
  2
 212. ไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส ระดับ A1 เล่ม2
  วจนธร ตันติธารทอง
  9786165682145
  2563
 213. ศัพท์หมวดภาษาฝรั่งเศสระดับ B1-B2 : พร้อมกริยา กริยาวลีและคุณศัพท์ ตัวอย่างประโยคและคำแปลไทย
  สุดาญา ออประยูร
  9786164211056
  2563
  1
 214. บทเรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยตนเอง 
  จินตนา ดำรงค์เลิศ, อมรสิริ สัณห์สุรัติกุล และ จิระพรรษ์ บุณยเกียรติ
  934444517
  ม.ป.ท
 215. แบบเรียนภาษาฝรั่งเศส. ระดับมูลฐาน 4 / Livre de l'Etudiant
  คณะมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ม.ป.ป
 216. โครงสร้างกลุ่มคำกริยาบางกลุ่ม ภาษาฝรั่งเศสขั้นมูลฐาน
  วิภา เดอรูโอลต์
  ม.ป.พ.
 217. วิชาเขียนเรียงความฝรั่งเศส สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 
  หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
  ม.ป.พ.
 218. ซีวีลีซาซีอ็อง ฟรังแซส / Civilisation Francaise 
  พินธิรา เพอร์รี่
  ม.ป.พ.
 219. หลักการผันกริยาฝรั่งเศส แนวใหม่ 
  อาจิณ มารีประสิทธิ์
  ม.ป.พ.
 220. A batons rompus methode de langage parle : วิธีสอนพูดสำหรับชั้น ม.ศ. 4-5
  หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมวิสามัญศึกษา
  ม.ป.พ.
 221. ฝรั่งเศส เตรียมสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยปี 22
  สกล พงศกร, ศิริรัตน์ ภาศักดี
  ม.ป.พ.

สังคมฝรั่งเศส (Société française)


 1. ชื่อหนังสือ
  ผู้แต่ง
  ISBN
  ปีที่พิมพ์
  พิมพ์ครั้งที่
 2. The story of French / ฝรั่งเศสที่สุดในโลก
  มณฑิชา ปิยะสกุลชัย, สุรัตน์ ปัญญวรญาณ แปล
  9786167147666
  2554
  1
 3. มรดกฝรั่งเศส / Patrimoine français
  ดารณี เมืองมา
  9742104999
  2540
 4. ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศสตามความต้องการ ของครูสอนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนมัธยม ในเขตภูมิภาคตะวันตก
  สอางค์ มะลิกุล
  2533
 5. มารยาทฝรั่งเศสปัจจุบัน / Le savoir-vivre moderne
  สิทธา พินิจภูวดล
  934453176
  2517
 6. บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับการเมืองฝรั่งเศส / Readings in French politics : FR 353 
  สุมิตรา บัฟฟี
  9789741642045
   2551
 7. บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสปัจจุบัน / Readings in various aspects of modern France : FR 254 
  จริยา วัชราทิตย์
  9745934305
  2546
  3
 8. บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ทั่วไปเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศฝรั่งเศส / Reading in French geography for tourism : FRE 3706 (FR357) 
  จิณห์นิภา ทาสุคนธ์
  9786163189738
  2559

ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส (Histoire de France)


 1. ชื่อหนังสือ
  ผู้แต่ง
  ISBN
  ปีที่พิมพ์
  พิมพ์ครั้งที่
 2. บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส / Readings in French history : FR 359 
  สุมิตรา บัฟฟี
  9745993336
  2546
  3
 3. บทอ่านภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับศิลปะ / Readings in French arts : FR 455 (S)
  สุมิตรา บัฟฟี
  9745938106
  2549
  2

วรรณกรรมภาษาฝรั่งเศส (Littérature de langue française)


 1. ชื่อหนังสือ
  ผู้แต่ง
  ISBN
  ปีที่พิมพ์
  พิมพ์ครั้งที่
 2. กวีนิพนธ์ฝรั่งเศสร่วมสมัย : บทวิเคราะห์และสรรนิพนธ์
  อัจฉรา วรรณเชษฐ์, ธีรา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา, อุบลวรรณ โชติวิสิทธิ์
  9747235889
  2545
 3. วรรณคดีฝรั่งเศส ศตวรรษที่ 20
  สาทรี ชิตานนท์
  934592480
  2525
 4. วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยกลาง
  สุดา ภักษา
  934589937
  2525

ภาษาศาสตร์และศาสตร์การแปล (Linguistique et traductologie)


 1. ชื่อหนังสือ
  ผู้แต่ง
  ISBN
  ปีที่พิมพ์
  พิมพ์ครั้งที่
 2. สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส / Phonology of French
  จินตนา ตันติเวชกุล
  934444362
   2526
 3. เสียงและระบบเสียงในภาษาฝรั่งเศส / Phonétique et phonologie du français
  อมรสิริ สัณห์สุรัติกุล
  934499689
  2538
 4. ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
  สัญชัย สุลักษณานนท์
  9745716375
  2542
  1
 5. การแปรของ (r) ในภาษาฝรั่งเศสของนักศึกษาไทย = Variation of (r) in the French of Thai students
  บุญเรือง ชื่นสุวิมล และ อมรสิริ สัณห์สุรัติกุล
  934473599
   2541
 6. คำยืมภาษาฝรั่งเศสในภาษาไทย
  สุชารัตน์ หลิมไชยกุล
  934450166
  1977
 7. การถ่ายทอดภาษาฝรั่งเศสเป็นไทย 2 / Interpreting French into Thai 2 : FR 312
  คุณหญิง จินตนา ยศสุนทร
  9745011657
  2541
  1
 8. การถ่ายทอดภาษาฝรั่งเศสเป็นไทย 2 การแปล 2 / Interpreting French into Thai 2 : FR 312 
  คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร
  9745011657
  2546
  2
 9. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ในการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ / Applied linguistics in teaching French as a foreign language : LI 467 
  สิทธา พินิจภูวดล, อุษา กรทับทิม
   2521
 10. หน่วยคำในภาษาฝรั่งเศส / Morphology of French : LI 461
  จินตนา ตันติเวชกุล
  2528
 11. คำยืมจากภาษาฝรั่งเศสในภาษาไทยปัจจุบัน
  แพรวโพยม บุณยะผลึก
  9741333366
  2547
 12. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ในการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ 
  สิทธา พินิจภูวดล และ อุษา กรทับทิม
  2521
 13. สัทศาสตร์ฝรั่งเศส 
  แพรวโพยม บุณยะผลึก
  2530

หนังสือแปล (Oeuvres traduites)


 1. ชื่อหนังสือ
  ผู้แต่ง
  ISBN
  ปีที่พิมพ์
  พิมพ์ครั้งที่
 2. แดนหรรษา
  กุย เดอ โมปาส์ซังต์/ อาษา ขอจิตต์เมตต์
  2509
 3. เวทีสำราญ
  กุย เดอ โมปาส์ซังต์/ อาษา ขอจิตต์เมตต์
  2511
 4. หนูหัวผักกาดแดง (แปลจากเรื่อง Poil de Carotte)
  เรอนาร์, ชูล/ ช. ชาลี, นามแฝง
  2520
 5. ผู้บริสุทธิ์ (แปลจาก Les justes)
  อัลแบร์ กามู /อำพรรณ โอตระกูล
  2522
 6. เพียงกระจกกั้น รวมเรื่องสั้นฝรั่งเศสร่วมสมัยสิบแปดเรื่อง
  อัลแบร์ กามูส์ และอื่นๆ
  2534
 7. บันทึกของซลาตา เด็กหญิงจากซาราเยโว
  ซลาตา ฟิลิโปวิช/ งามพรรณ เวชชาชีวะ
  9747047314
  2537
 8. กรีบูย (แปลจาก Histoire du véritable Gribouille)
  จอร์ช ซองด์ /พูลสุข ตันพรหม
  9747296632
  2539
 9. ติสตู นักปลูกต้นไม้ (แปลจาก Tistou les Pouces verts)
  โมรีส ดรูอง / อำพรรณ โอตระกูล
  9747296152
  2539
 10. เรื่องของเจ้าชายปิโป นิทานแห่งชีวิต (แปลจาก Histoire du Prince Pipo)
  ปิแยร์ กริปารี / นงนภัส ตาปสนันทน์
  9748411559
  2539
 11. ซาดิก (แปลจาก: Zadig)
  วอลแตร์ / วัลยา วิวัฒน์ศร
  9747296497 
  2539 [1996]
  2
 12. เขื่อนกั้นแปซิฟิก (แปลจาก Un Barrage contre le Pacifique)
  มาเกอริต ดูราส / อำพรรณ โอตระกูล
  9748992284
  2540
 13. ก็องดิดด์ (แปลจากเรื่อง Candide)
   วอลแตร์/ วัลยา วิวัฒน์ศร
  9741401256
  2542 [1999]
  4
 14. อีเลียด เล่าจากมหากาพย์ แต่งโดยกวีโฮเมอร์
  Leconte de Lisle/ ปราณี ศิริจันทพันธ์, ส่งศรี ศรีจันทราพันธุ์
  9747405776
  2543
 15. ปริศนาห้องสีเหลือง (แปลจาก: Le mystere de la chambre jaune)
  ก๊าสตง เลอรูซ์ / วิภาดา กิตติโกวิท
  9742111707
  2549 [2006]
 16. ชุดประดาน้ำและผีเสื้อ (แปลจาก: Le scaphandre et le papillon)
  ฌ็อง-โดมินิก โบบี้ / วัลยา วิวัฒน์ศร
  9789741404193
  2555 [2012]
  6
 17. ซึ่งมิอาจปลอบประโลม (แปลจาก: L'inconsolable. C2006)
  อานน์ โกดาร์ เขียน / วัลยา วิวัฒน์ศร
  9789741403554
  2556 [2013]
 18. เจ้าชายน้อย (แปลจาก: Le petit prince)
   อองตวน เดอ แซงเตก-ซูเปรี / อำพรรณ โอตระกูล.
  9786169160113
  2556 [2013]
 19. โมนผจญโลก (แปลจาก Le Grand Meaulnes)
  ฟูรนิเย่, อาแล็ง/ วรรณี จันทราทิพย์
  9786163949134
  2558 [2015]
  3
 20. ห้องแต่งผมไมเต้ (แปลจาก: Maite coiffure)
  มารี-โอ๊ด มูรัย / เย็นตา
  9786167368580
  2558 [2015]
 21. ร่างกายใต้บงการ (แปลจาก: Les corps dociles ใน Surveiller et punir. C1975 ชื่อเรื่องรองจากปกนอก: ปฐมบทแห่งอำนาจในวิถีสมัยใหม่)
  ฟูโกต์, มิแช็ล / ทองกร โภคธรรม
  9786167150611
  2558 [2015]
  3
 22. มายาคติ (แปลจาก Mythologies)
  Roland Barthes / วรรณพิมล อังคศิริสรรพ
  9786167150604
  2558 [2015]
  5
 23. ผู้เที่ยงธรรม (แปลจาก: Les justes)
  อัลแบรต์ กามูส์ เขียน / โคทม-พรทิพย์ อารียา
  9786169218630
  2558 [2015]
  2
 24. พี่ซิมเปิ้ล (แปลจาก: Simple)
  มารี-โอ๊ด มูรัย / เย็นตา
  9786167368924
  2561 [2018]
 25. รักร้าย (แปลจาก: Le diable au corps)
  เรย์มงด์ ราดิเกต์/ อธิชา มัญชุนากร กาบูล็อง
  9786168123126
  2561 [2018]
 26. เตแรส เดสเกรูซ์ (แปลจาก: Therese Desqueyroux)
  ฟร็องซัวส์ โมริยัค/ วัลยา วิวัฒน์ศร
  9786168123164
  2561 [2018]
 27. การเนรเทศและอาณาจักร (แปลจาก: L'exil et le royaume / Albert Camus)
  อัลแบรต์ กามูส์ / กรรณิกา จรรย์แสง และคณะ
  9786167474434
  2562 [2019]
  2
 28. คนเถื่อน (แปลจาก L'ingénu, histoire véritable, tirée des manuscrits du P. Quesnel)
  Valtaire/ วัลยา วิวัฒน์ศร 
  9786169357261
  2563 [2020]
  3
 29. ปัญญาเปลี่ยนชีวิต บทสนทนาระหว่างภิกษุ นักปรัชญา และจิตแพทย์ ว่าด้วยแนวทางสำคัญในการดำเนินชีวิต (แปลจากภาษาฝรั่งเศล: Trois amis en quête de sagesse)
  มาติเยอ ริการ์, คริสตอฟ อังเดร, อเล็กซองด์ร โจแลง/ พูลสุข ตันพรหม
  9786164810136
  2563 [2020]
 30. ซาร์ราซีน ; เรือนแรมสีแดง ; และ, หญิงรักร้าง (แปลจาก: Sarrasine. c1830 / L 'Auberge rouge. c1831 และ La femme abandonnee. c1832.)
  บัลซัค, ออนอเร่ เดอ/ วัลยา วิวัฒน์ศร
  9786169367420
  2564 [2021]
 31. เมรัยพิฆาต (แปลจาก: L'assommoir)
  เอมิล โซลา / ทัศนีย์ นาควัชระ 
  9786169367406
  2564 [2021]
  2
 32. เพลงรำลึกบาป (แปลจาก: La symphonie pastorale)
  อ็องเดร ฌีด/ อำพรรณ โอตระกูล
  9786169367413
  2564 [2021]
  2
 33. เจ้าชายน้อย (แปลจาก: Le petit prince)
  อ็องตวน เดอ แซ็งเต๊กซูเปรี / ธีรา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
  9786165810890
  2564 [2021]
 34. ร้านชำสำหรับคนอยากตาย Suicide shop (แปลจาก: Le magasin des sucides. C2007)
  Jean Teule / องอาจ กันใจศักดิ์ 
  9786163540188
  2564 [2021]
  6
 35. ซาลัมโบ (แปลจาก: Salammbo)
  กุสตาฟ โฟลแบรต์/ ทัศนีย์ นาควัชระ
  9786169367499
  2565 [2022]
  2
 36. มโนธรรมกลับด้าน (แปลจาก: L'immoraliste)
  อ็องเดร ฌีด /พิริยะดิศ มานิตย์
  9786169367482
  2565 [2022]
 37. สรรค์สร้างจากเรื่องสั้น / Autour de la nouvelle
  ชมรมเรื่องสั้น ศูนย์ปฏิบัติการทางภาษา สำนักทูตวัฒนธรรมฝรั่งเศส
  9748908453
  2537
 38. เหนือภาษาและกาลเวลา : รวมงานแปลวรรณกรรมฝรั่งเศสตวรรษที่ 19 / Par-delà les langues et le temps : recueil de traductions d'oeuvres littéraires françaises du XIXe siècle
  ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  9745726834
  2541
 39. การอ่านนวนิยาย / Pour lire le roman
   วัลยา วิวัฒน์ศร
  9745762164
  2532 [2022]
  1