สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

Comité exécutif

24e Comité exécutif de l'ATPF (2024-2025)

Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn

Présidente honoraire

Khunying Wongchan PHINAINITISATRA

Vice-Présidente

Mlle Pairin SIRI-ANGKOON

Chargée des Inscriptions

Mlle Orawannee PANSAWASDHI

Chargée des Inscriptions adjointe

Mlle Penphan THIPKONG

Chargée des Relations internationales

Mme Supanni CHANTKRAN

Chargée des Relations internationales

M. Arthit WONGSANGA

Chargée des Relations internationales

M. Rippawat CHIRAPHONG

Chargé des Relations internationales

Mlle Pornsiri TONGPUN

Chargée des Relations publiques

Mme Porntip TOMORN

Chargée des Relations publiques

M. Nattapon CHANINPORN

Chargé des Relations publiques

Mlle Kobkuea GAJASENI

Chargée de l'Accueil

Wincheevee MHAVAREEDUMRONGKUN

Chargée de l'Accueil

M. Sakson PROMKESA

Editeur

Mme Rachanee BOOTHRATH

Chargée des Communications internes

Mme Piyajit SUNGPANICH

Chargée d’Information

Mme Duangchai AMRAPALA

Trésorière

Mlle Kamonbhorn LEESIRISEARNKUL

Secrétaire Générale

Mme Surapee RUJOPAKARN

Vice-Secrétaire Générale

Mme Siriwan PIRIYASURAWONG

Secrétaire Générale adjointe

Mme Bangorn PASMA

Secrétaire Générale adjointe

23e Comité exécutif de l'ATPF (2022-2023)

1. Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn Présidente honoraire

2. Khunying Wongchan PHINAINITISATRAVice-Présidente
3. Mlle Pairin SIRI-ANGKOONChargée des Inscriptions
4. Mlle Orawannee PANSAWASDHIChargée des Inscriptions adjointe
5. Mlle Penphan THIPKONGChargée des Relations internationales
6. Mme Supanni CHANTKRANChargée des Relations internationales
7. Mlle Sirivan CHULAKORNChargée des Relations internationales
8. M. Rippawat CHIRAPHONGChargé des Relations internationales
9. Mlle Pornsiri TONGPUNChargée des Relations publiques
10. Mme Porntip TOMORNChargée des Relations publiques
11. M. Nattapon CHANINPORNChargé des Relations publiques
12. Mme Porntipa THAVARAPUTTAChargée de l'Accueil
13. Mlle Chatchareewan CHAIYAWATChargée de l'Accueil
14. Mlle Kobkuea GAJASENIChargée de l'Accueil
15. Mme PiyajitSUNGPANICHChargée d’Information
16. Mme Rachanee BOOTHRATHChargée des Communications internes
17. M. Arthit WONGSANGAEditeur
18. Mme Duangchai AMRAPALATrésorière
19. Mlle Kamonbhorn LEESIRISEARNKULSecrétaire Générale
20. Mme Surapee RUJOPAKARNVice-Secrétaire Générale
21. Mme Siriwan PIRIYASURAWONGSecrétaire Générale adjointe22e Comité exécutif de l'ATPF (2020-2021)

1. Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn Présidente honoraire

2. Khunying Wongchan PHINAINITISATRAVice-Présidente
3. Mme ThidaBOONTHARM Vice-Présidente
4. Mlle Pairin SIRI-ANGKOONChargée des Inscriptions
5. Mlle Orawannee PANSAWASDHIChargée des Inscriptions adjointe
6. Mlle Penphan THIPKONGChargée des Relations internationales
7. Mme Supanni CHANTKRANChargée des Relations internationales
8. M. Rippawat CHIRAPHONGChargé des Relations internationales
9. Mlle Pornsiri TONGPUNChargée des Relations publiques
10. Mme Porntip TOMORNChargée des Relations publiques
11. M. Nattapon CHANINPORNChargé des Relations publiques
12. Mme Porntipa THAVARAPUTTAChargée de l'Accueil
13. Mlle Chatchareewan CHAIYAWATChargée de l'Accueil
14. Mlle WassanaSOMJITChargée de l'Accueil
15. Mlle AreeratPINTHONGChargée de l'Accueil
16. M. Arthit WONGSANGAEditeur
17. Mme Rachanee BOOTHRATHChargée des Communications internes
18. Mme PiyajitSUNGPANICHChargée des Communications digitales
19. Mme Duangchai AMRAPALATrésorière
20. Mlle NatsarunLEESIRISEARNSecrétaire Générale
21. Mme Surapee RUJOPAKARNVice-Secrétaire Générale21e Comité exécutif de l'ATPF (2018-2019)

1. Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn Présidente honoraire

2. Khunying Wongchan PHINAINITISATRAVice-Présidente
3. Mme ThidaBOONTHARM Vice-Présidente
4. Mlle Pairin SIRI-ANGKOONChargée des Inscriptions
5. Mlle Orawannee PANSAWASDHIChargée des Inscriptions adjointe
6. Mlle AreeratPINTHONGChargée des Relations publiques
7. M. Nattapon CHANINPORNChargée des Relations publiques adjoint
8. Mme Porntipa THAVARAPUTTAChargée de l'Accueil
9. Mlle Chatchareewan CHAIYAWATChargée de l'Accueil adjointe
10. Mlle PrungsukontBOURANATHAVORNChargée des Communications internes
11. Mme PiyajitSUNGPANICHEditrice - Bibliothécaire
12. Mlle Penphan THIPKONGChargée des Relations internationales
13. Mme Supanni CHANTKRANChargée des Relations internationales
14. M. ThanawitKRAIPERMChargé des Relations internationales adjoint
15. Mlle Pornsiri TONGPUNChargée des Communications digitales
16. Mme Porntip TOMORNChargée des Communications digitales adjointe
17. Mlle SupaluckTAECHAPONGSTORNTrésorière
18. Mme Duangchai AMRAPALATrésorière adjointe
19. Mlle NatsarunLEESIRISEARNSecrétaire Générale
20. Mme Surapee RUJOPAKARNVice-Secrétaire Générale
21. Mlle WassanaSOMJITSecrétaire Générale adjointe20e Comité exécutif de l'ATPF (2016-2017)

1. Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn Présidente honoraire

2. Khunying Wongchan PHINAINITISATRAVice-Présidente
3. Mme ThidaBOONTHARM Vice-Présidente
4. Mlle NatsarunLEESIRISEARNSecrétaire Générale
5. Mlle SupaluckTAECHAPONGSTORNTrésorière
6. Mlle Pairin SIRI-ANGKOONChargée des Inscriptions
7. Mlle WassanaSOMJITChargée des Relations publiques
8. Mme Porntipa THAVARAPUTTAChargée de l'Accueil
9. Mlle PrungsukontBOURANATHAVORNChargée des Communications internes
10. Mlle SaowanitCHAIMUSIGChargée des Relations académiques
11. Mme Duangchai AMRAPALAChargée des Relations académiques
12. Mme Supanni CHANTKRANChargée des Relations internationales
13. Mlle Penphan THIPKONGChargée des Relations internationales
14. Mlle Pornsiri TONGPUNChargée des Communications digitales
15. Mlle AreeratPINTHONGEditrice - Bibliothécaire
16. Mme Surapee RUJOPAKARNVice-Secrétaire Générale
17. M. WirojKOSOLRITTHICHAISecrétaire Générale adjointe
18. Mlle SirajitDEJ-AMONCHAITrésorière adjointe
19. Mlle Orawannee PANSAWASDHIChargée des Inscriptions adjointe
20. Mlle Chatchareewan CHAIYAWAT Chargée de l'Accueil adjointe
21. Mme Porntip TOMORNChargée des Communications digitales adjointe19e Comité exécutif de l'ATPF (2014-2015)

1. Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn Présidente honoraire

2. Khunying Wongchan PHINAINITISATRAVice-Présidente
3. Mme ThidaBOONTHARM Vice-Présidente
4. Mlle NatsarunLEESIRISEARNSecrétaire Générale
5. Mlle SupaluckTAECHAPONGSTORNTrésorière
6. Mlle Pairin SIRI-ANGKOONChargée des Inscriptions
7. Mlle WassanaSOMJITBibliothécaire
8. Mme Porntipa THAVARAPUTTAChargée de l'Accueil
9. Mlle PrungsukontBOURANATHAVORNChargée des Communications internes
10. M. PreedeePHISPHUMVIDHIChargée des Relations publiques
11. Mme Duangchai AMRAPALAChargée des Relations académiques
12. Mme Supanni CHANTKRANChargée des Relations internationales
13. Mlle Pornsiri TONGPUNChargée des Communications digitales
14. Mlle AreeratPINTHONGEditrice
15. Mlle SirajitDEJ-AMONCHAIVice-Secrétaire Générale
16. M. WirojKOSOLRITTHICHAISecrétaire Générale adjointe
17. Mlle Orawannee PANSAWASDHIChargée des Inscriptions adjointe
18. Mlle MarisaGARIVAITTrésorière adjointe
19. Mlle Chatchareewan CHAIYAWATChargée de l'Accueil adjointe
20. Mme Porntip TOMORNChargée des Communications digitales adjointe
21. Mme Surapee RUJOPAKARNEditrice adjointe18e Comité exécutif de l'ATPF (2012-2013)

1. Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn Présidente honoraire

2. Khunying Wongchan PHINAINITISATRAVice-Présidente
3. Mme ThidaBOONTHARM Vice-Présidente
4. Mlle NatsarunLEESIRISEARNSecrétaire Générale
5. Mlle ChanayaDANSAWASDITrésorière
6. Mlle Pairin SIRI-ANGKOONChargée des Inscriptions
7. Mlle PraphaNGANPHIROCHANABibliothécaire
8. Mme Porntipa THAVARAPUTTAChargée de l'Accueil
9. Mlle PrungsukontBOURANATHAVORNChargée des Communications internes
10. M. PreedeePHISPHUMVIDHIChargée des Relations publiques
11. Mlle NantaKRAIVITHAYAChargée des Relations académiques
12. Mme Supanni CHANTKRANChargée des Relations internationales
13. Mlle Pornsiri TONGPUNChargée des Communications digitales
14. Mlle AreeratPINTHONGEditrice
15. Mlle SirajitDEJ-AMONCHAIVice-Secrétaire Générale
16. Mme Surapee RUJOPAKARNSecrétaire Générale adjointe
17. Mlle Orawannee PANSAWASDHIChargée des Inscriptions adjointe
18. Mlle MarisaGARIVAITTrésorière adjointe
19. Mlle Chatchareewan CHAIYAWATChargée de l'Accueil adjointe
20. Mme SupaneePATRADChargée des Communications digitales adjointe
21. Mme BupphaYOUSAPEditrice adjointe17e Comité exécutif de l'ATPF (2010-2011)

1. Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn Présidente honoraire

2. Khunying Wongchan PHINAINITISATRAVice-Présidente
3. Mme ThidaBOONTHARM Vice-Présidente
4. Mlle NatsarunLEESIRISEARNSecrétaire Générale
5. Mlle ChanayaDANSAWASDITrésorière
6. Mlle Pairin SIRI-ANGKOONChargée des Inscriptions
7. Mlle PraphaNGANPHIROCHANABibliothécaire
8. Mme Porntipa THAVARAPUTTAChargée de l'Accueil
9. Mlle SaowanitCHAIMUSIGChargée des Communications internes
10. Mme Surapee RUJOPAKARNEditrice
11. M. PreedeePHISPHUMVIDHIChargée des Relations publiques
12. Mlle NantaKRAIVITHAYAChargée des Relations académiques
13. Mme Supanni CHANTKRANChargée des Relations internationales
14. Mlle Pornsiri TONGPUNChargée des Communications digitales
15. Mlle SirajitDEJ-AMONCHAIVice-Secrétaire Générale
16. Mlle Orawannee PANSAWASDHISecrétaire Générale adjointe
17. Mlle MarisaGARIVAITTrésorière adjointe
18. Mme AurawanRATTANAKARNBibliothécaire adjointe
19. Mlle Chatchareewan CHAIYAWATChargée de l'Accueil adjointe
20. Mlle AreeratPINTHONGEditrice adjointe
21. Mlle SiripornINTAVEAKINChargée des Communications digitales adjointe16e Comité exécutif de l'ATPF (2008-2009

1. Son Altesse Royale la Princesse Galyni Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra Présidente honoraire

2. Khunying Wongchan PHINAINITISATRAVice-Présidente
3. Mme ThidaBOONTHARM Vice-Présidente
4. Mlle NatsarunLEESIRISEARNSecrétaire Générale
5. Mlle ChanayaDANSAWASDITrésorière
6. Mlle Pairin SIRI-ANGKOONChargée des Inscriptions
7. Mlle PraphaNGANPHIROCHANABibliothécaire
8. Mme Porntipa THAVARAPUTTAChargée de l'Accueil
9. Mlle SaowanitCHAIMUSIGChargée des Relations entre les membres
10. Mlle SirajitDEJ-AMONCHAIEditrice
11. M. SupojLOKUNSOMBATChargé des Relations publiques
12. Mlle NantaKRAIVITHAYAChargée des Relations académiques
13. Mme Supanni CHANTKRANChargée des Relations internationales
14. Mlle Pornsiri TONGPUNChargée des Communications digitales
15. Mlle Orawannee PANSAWASDHISecrétaire Générale adjointe
16. Mlle MarisaGARIVAITTrésorière adjointe
17. Mme AurawanRATTANAKARNBibliothécaire adjointe
18. Mlle Chatchareewan CHAIYAWATChargée de l'Accueil adjointe
19. Mlle PrungsukontBOURANATHAVORNChargée des Relations entre les membres adjointe
20. Mme Surapee RUJOPAKARNEditrice adjointe
21. Mlle SiripornINTAVEAKINChargée des Communications digitales adjointe15e Comité exécutif de l'ATPF (2006-2007)

1. Son Altesse Royale la Princesse Galyni Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra Présidente honoraire

2. Mme ThidaBOONTHARM Vice-Présidente
3. Khunying Wongchan PHINAINITISATRAVice-Présidente
4. Mlle NatsarunLEESIRISEARNSecrétaire Générale
5. Mlle SuthasineePHALAVADDHANATrésorière
6. Mlle Pairin SIRI-ANGKOONChargée des Inscriptions
7. Mlle SirajitDEJ-AMONCHAIEditrice
8. M. SupojLOKUNSOMBATChargé des Relations publiques
9. Mlle PrungsukontBOURANATHAVORNChargée des Relations entre les membres
10. Mlle PraphaNGANPHIROCHANABibliothécaire
11. Mme Porntipa THAVARAPUTTAChargée de l'Accueil
12. Mlle Orawannee PANSAWASDHISecrétaire Générale adjointe
13. Mlle MarisaGARIVAITTrésorière adjointe
14. Mme MonrideePALASUKChargée des Inscriptions adjointe
15. M. Arthit WONGSANGAEditrice adjointe
16. Mlle Pornsiri TONGPUNChargée des Relations publiques adjointe
17. Mlle SiripornINTAVEAKINChargée des Relations entre les membres adjointe
18. Mme AurawanRATTANAKARNBibliothécaire adjointe
19. Mlle Chatchareewan CHAIYAWATChargée de l'Accueil adjointe
20. Mlle NantaKRAIVITHAYAMembre
21. Mlle SuthavadeeNUNBHAKDIMembre14e Comité exécutif de l'ATPF (2004-2005)

1. Son Altesse Royale la Princesse Galyni Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra Présidente honoraire

2. Mme ThidaBOONTHARM Vice-Présidente
3. Khunying Wongchan PHINAINITISATRAVice-Présidente
4. Mlle NatsarunLEESIRISEARNSecrétaire Générale
5. Mlle SuthasineePHALAVADDHANATrésorière
6. Mlle Pairin SIRI-ANGKOONChargée des Inscriptions
7. M. PreedeePHISPHUMVIDHIEditrice
8. Mme AurawanRATTANAKARNChargée des Relations publiques
9. Mlle PrungsukontBOURANATHAVORNChargée des Relations entre les membres
10. Mlle PraphaNGANPHIROCHANABibliothécaire
11. Mme Porntipa THAVARAPUTTAChargée de l'Accueil
12. Mlle Orawannee PANSAWASDHISecrétaire Générale adjointe
13. Mlle WassanaSOMJITSecrétaire Générale adjointe
14. Mlle MarisaGARIVAITTrésorière adjointe
15. Mme MonrideePALASUKChargée des Inscriptions adjointe
16. Mlle NantaKRAIVITHAYAEditrice adjointe
17. Mlle SirajitDEJ-AMONCHAIChargée des Relations entre les membres adjointe
18. Mlle SiripornINTAVEAKINChargée des Relations entre les membres adjointe
19. Mlle Pornsiri TONGPUNChargée des Relations publiques adjointe
20. Mlle SuthavadeeNUNBHAKDIBibliothécaire adjointe
21. Mlle Chatchareewan CHAIYAWATChargée de l'Accueil adjointe13e Comité exécutif de l'ATPF (2002-2003)

1. Son Altesse Royale la Princesse Galyni Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra Présidente honoraire

2. Mme ThidaBOONTHARM Vice-Présidente
3. Khunying Wongchan PHINAINITISATRAVice-Présidente
4. Mlle NatsarunLEESIRISEARNSecrétaire Générale
5. Mlle SuthasineePHALAVADDHANATrésorière
6. Mlle Pairin SIRI-ANGKOONChargée des Inscriptions
7. Mlle AcharaCHOTIBUTEditrice
8. Mme AurawanRATTANAKARNChargée des Relations publiques
9. Mlle UrajchataCHAOCHALAKORNChargée des Relations entre les membres
10. Mlle PraphaNGANPHIROCHANABibliothécaire
11. Mme Porntipa THAVARAPUTTAChargée de l'Accueil
12. Mlle Orawannee PANSAWASDHISecrétaire Générale adjointe
13. Mlle WassanaSOMJITSecrétaire Générale adjointe
14. Mlle MarisaGARIVAITTrésorière adjointe
15. M. PreedeePHISPHUMVIDHIChargée des Inscriptions adjointe
16. Mlle NantaKRAIVITHAYAEditrice adjointe
17. Mlle Chatchareewan CHAIYAWATChargée des Relations publiques adjointe
18. Mlle PrungsukontBOURANATHAVORNChargée des Relations entre les membres adjointe
19. Mlle SiripornINTAVEAKINChargée des Relations entre les membres adjointe
20. Mlle SuthavadeeNUNBHAKDIBibliothécaire adjointe
21. Mme MonrideePALASUKChargée de l'Accueil adjointe12e Comité exécutif de l'ATPF (2000-2001)

1. Son Altesse Royale la Princesse Galyni Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra Présidente honoraire

2. Mme ThidaBOONTHARM Vice-Présidente
3. Khunying Wongchan PHINAINITISATRAVice-Présidente
4. Mlle NatsarunLEESIRISEARNSecrétaire Générale
5. Mlle SuthasineePHALAVADDHANATrésorière
6. Mlle Pairin SIRI-ANGKOONChargée des Inscriptions
7. Mlle AcharaCHOTIBUTEditrice
8. Mme AurawanRATTANAKARNChargée des Relations publiques
9. Mlle UrajchataCHAOCHALAKORNChargée des Relations entre les membres
10. Mlle PraphaNGANPHIROCHANABibliothécaire
11. Mme Porntipa THAVARAPUTTAChargée de l'Accueil
12. Mlle Orawannee PANSAWASDHISecrétaire Générale adjointe
13. Mlle SiripornINTAVEAKINSecrétaire Générale adjointe
14. Mlle MarisaGARIVAITTrésorière adjointe
15. M. PreedeePHISPHUMVIDHIChargée des Inscriptions adjointe
16. Mlle NantaKRAIVITHAYAEditrice adjointe
17. Mlle Chatchareewan CHAIYAWATChargée des Relations publiques adjointe
18. Mlle PrungsukontBOURANATHAVORNChargée des Relations entre les membres adjointe
19. Mme ThepkanyaSA-NGUANPUAKChargée des Relations entre les membres adjointe
20. Mlle SuthavadeeNUNBHAKDIBibliothécaire adjointe
21. Mme MonrideePALASUKChargée de l'Accueil adjointe11e Comité exécutif de l'ATPF (1998-1999)

1. Son Altesse Royale la Princesse Galyni Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra Présidente honoraire

2. Mme ThidaBOONTHARM Vice-Présidente
3. Mme WongchanPHINAINITISATRAVice-Présidente
4. Mlle PramannLEESIRISEARNSecrétaire Générale et Managère
5. Mlle SuthasineePHALAVADDHANATrésorière
6. Mlle Pairin SIRI-ANGKOONChargée des Inscriptions
7. Mlle AcharaCHOTIBUTEditrice
8. Mme AurawanRATTANAKARNChargée des Relations publiques
9. Mlle UrajchataCHAOCHALAKORNChargée des Relations entre les membres
10. Mlle PraphaNGANPHIROCHANABibliothécaire
11. Mme Porntipa THAVARAPUTTAChargée de l'Accueil
12. Mlle Orawannee PANSAWASDHISecrétaire Générale adjointe
13. Mlle SiripornINTAVEAKINSecrétaire Générale adjointe
14. Mlle MarisaGARIVAITTrésorière adjointe
15. M. KriangsakJEARRAMASChargée des Inscriptions adjointe
16. Mlle NantaKRAIVITHAYAEditrice adjointe
17. Mlle Chatchareewan CHAIYAWATChargée des Relations publiques adjointe
18. Mlle PrungsukontBOURANATHAVORNChargée des Relations entre les membres adjointe
19. Mme KosumSOMWANG Chargée des Relations entre les membres adjointe
20. Mlle SuthavadeeNUNBHAKDIBibliothécaire adjointe
21. Mme MonrideePALASUKChargée de l'Accueil adjointe10e Comité exécutif de l'ATPF (1996-1997)

1. Son Altesse Royale la Princesse Galyni Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra Présidente honoraire

2. Mme ThidaBOONTHARM Vice-Présidente
3. Mlle PramannLEESIRISEARNSecrétaire Générale et Managère
4. Mme WongchanPHINAINITISATRATrésorière
5. Mlle Pairin SIRI-ANGKOONChargée des Inscriptions
6. Mlle UrajchataCHAOCHALAKORNChargée des Relations entre les membres
7. Mme AurawanRATTANAKARNChargée des Relations publiques
8. Mlle AcharaCHOTIBUTEditrice
9. Mme Porntipa THAVARAPUTTAChargée de l'Accueil
10. Mlle TuenchaiCHULADULBibliothécaire
11. Mlle Orawannee PANSAWASDHISecrétaire Générale adjointe
12. Mlle SiripornINTAVEAKINSecrétaire Générale adjointe
13. Mlle SuthasineePHALAVADDHANATrésorière adjointe
14. Mlle ChantanaVISANRAKSAKITChargée des Inscriptions adjointe
15. Mlle PraneeSIRIRATChargée des Relations entre les membres adjointe
16. Mlle Chatchareewan CHAIYAWATChargée des Relations publiques adjointe
17. Mlle NantaKRAIVITHAYAEditrice adjointe
18. Mlle ChanayaDANSAWASDIEditrice adjointe
19. M. WirojKOSOLRITTHICHAIBibliothécaire adjointe
20. Mme MonrideePALASUKChargée de l'Accueil adjointe
21. Mlle PraphaNGANPHIROCHANAMembre9e Comité exécutif de l'ATPF (1994-1995)

1. Son Altesse Royale la Princesse Galyani Vadhana Présidente

2. Mme ThidaBOONTHARM Vice-Présidente
3. Mlle PramannLEESIRISEARNSecrétaire Générale et Managère
4. Mme WongchanPHINAINITISATRATrésorière
5. Mlle Pairin SIRI-ANGKOONChargée des Inscriptions
6. Mme AurawanRATTANAKARNChargée des Relations publiques
7. Mme Porntipa THAVARAPUTTAChargée de l'Accueil
8. Mlle AcharaCHOTIBUTEditrice
9. Mlle UrajchataCHAOCHALAKORNChargée des Relations entre les membres
10. Mlle TuenchaiCHULADULBibliothécaire
11. Mlle Orawannee PANSAWASDHISecrétaire Générale adjointe
12. Mlle SiripornINTAVEAKINSecrétaire Générale adjointe
13. Mlle SuthasineePHALAVADDHANATrésorière adjointe
14. Mlle PorpanBONGKOTMASChargée des Inscriptions adjointe
15. Mlle PraneeSIRIRATChargée des Relations entre les membres adjointe
16. Mlle Chatchareewan CHAIYAWATChargée des Relations publiques adjointe
17. Mlle NantaKRAIVITHAYAEditrice adjointe
18. Mlle SirithornDUSSADEEPANEditrice adjointe
19. Mlle PornthipLERDSURASATHITBibliothécaire adjointe
20. Mme MonrideePALASUKChargée de l'Accueil adjointe
21. Mlle PraphaNGANPHIROCHANAMembre8e Comité exécutif de l'ATPF (1992-1993)

1. Son Altesse Royale la Princesse Galyani Vadhana Présidente

2. Mme ThidaBOONTHARM Vice-Présidente
3. Mlle PramannLEESIRISEARNSecrétaire Générale et Managère
4. Mme WongchanPHINAINITISATRATrésorière
5. Mlle JiranglukSAKOONTALUKChargée des Inscriptions
6. Mlle UrajchataCHAOCHALAKORNChargée des Relations entre les membres
7. Mme SidthaPINITPOUVADOLEditrice
8. Mme AurawanRATTANAKARNChargée des Relations publiques
9. Mme Porntipa THAVARAPUTTAChargée de l'Accueil
10. Mlle TuenchaiCHULADULBibliothécaire
11. Mlle Orawannee PANSAWASDHISecrétaire Générale adjointe
12. Mlle SiripornINTAVEAKINSecrétaire Générale adjointe
13. Mlle SuthasineePHALAVADDHANATrésorière adjointe
14. Mlle ChavaneeSENIWONG NA AYUTHAYAChargée des Inscriptions adjointe
15. M. KorakodUPPRATHAMNARAKORNChargée des Inscriptions adjointe
16. Mlle PraneeSIRIRATChargée des Relations entre les membres adjointe
17. Mlle AcharaCHOTIBUTEditrice adjointe
18. Mlle Chatchareewan CHAIYAWATChargée des Relations publiques adjointe
19. Mlle PrapinKULVANITChargée de l'Accueil adjointe
20. Mlle PornthipLERDSURASATHITBibliothécaire adjointe
21. Mlle PraphaNGANPHIROCHANAMembre7e Comité exécutif de l'ATPF (1990-1991)

1. Son Altesse Royale la Princesse Galyani Vadhana Présidente

2. Mme ThidaBOONTHARM Vice-Présidente
3. Mlle PramannLEESIRISEARNSecrétaire
4. Mme WongchanPHINAINITISATRATrésorière
5. Mme MonrideePALASUKChargée des Inscriptions
6. Mme UraiPOLKLAChargée des Relations entre les membres
7. Mme SidthaPINITPOUVADOLEditrice
8. Mme AurawanRATTANAKARNChargée des Relations publiques
9. Mme Porntipa THAVARAPUTTAChargée de l'Accueil
10. Mlle ChavaneeSENIWONG NA AYUTHAYABibliothécaire
11. Mlle Orawannee PANSAWASDHISecrétaire adjointe
12. Mlle SiripornINTAVEAKINSecrétaire adjointe
13. Mlle SuthasineePHALAVADDHANATrésorière adjointe
14. Mlle JiranglukSAKOONTALUKChargée des Inscriptions adjointe
15. Mlle UrajchataCHAOCHALAKORNChargée des Relations entre les membres adjointe
16. Mlle AcharaCHOTIBUTEditrice adjointe
17. Mme MathurosSACHONVICHARN CHONGCHAIKITChargée des Relations publiques adjointe
18. Mlle Chatchareewan CHAIYAWATChargée de l'Accueil adjointe
19. Mlle TuenchaiCHULADULMembre
20. Mlle PraphaNGANPHIROCHANAMembre
21. M. KorakodUPPRATHAMNARAKORNMembre6e Comité exécutif de l'ATPF (1988-1989)

1. Son Altesse Royale la Princesse Galyani Vadhana Présidente

2. Mme ThidaBOONTHARM Vice-Présidente
3. Mlle PramannLEESIRISEARNSecrétaire
4. Mlle Orawannee PANSAWASDHISecrétaire adjointe
5. Mme WongchanPHINAINITISATRATrésorière
6. Mlle SuthasineePHALAVADDHANATrésorière adjointe
7. Mme MonrideePALASUKChargée des Inscriptions
8. Mlle JiranglukSAKOONTALUKChargée des Inscriptions
9. Mme AurawanRATTANAKARNChargée des Relations publiques
10. Mme Porntipa THAVARAPUTTAChargée des Relations publiques
11. Mme SidthaPINITPOUVADOLEditrice
12. Mme UraiPOLKLAChargée des Relations entre les membres
13. Mme MathurosSACHONVICHARN CHONGCHAIKITChargée des Relations entre les membres adjointe
14. Mlle AcharaCHOTIBUTChargée de l'Accueil
15. Mlle NiramonTANYASANSUKChargée de l'Accueil
16. Mlle ChavaneeSENIWONG NA AYUTHAYABibliothécaire
17. Mme KulasakCHAYA-NGAMMembre
18. Mlle Chatchareewan CHAIYAWATMembre
19. Mlle PraphaNGANPHIROCHANAMembre
20. M. KorakodUPPRATHAMNARAKORNMembre
21. Mme ChongkonnSUPAVEJMembre5e Comité exécutif de l'ATPF (1986-1987)

1. Son Altesse Royale la Princesse Galyani Vadhana Présidente

2. Mme ThidaBOONTHARM Vice-Présidente
3. Mlle PramannLEESIRISEARNSecrétaire
4. Mlle Orawannee PANSAWASDHISecrétaire adjointe
5. Mme WongchanPHINAINITISATRATrésorière
6. Mlle SuthasineePHALAVADDHANATrésorière adjointe
7. M. KorakodUPPRATHAMNARAKORNChargée des Inscriptions
8. Mlle JiranglukSAKOONTALUKChargée des Inscriptions adjointe
9. Mme AurawanRATTANAKARNChargée des Relations publiques
10. Mme Porntipa THAVARAPUTTAChargée des Relations publiques
11. Mme SidthaPINITPOUVADOLEditrice
12. Mme UraiPOLKLAChargée des Relations entre les membres
13. Mlle NanthaporLAUHABUTRAChargée des Relations entre les membres
14. Mlle AcharaCHOTIBUTChargée de l'Accueil
15. Mlle NutchanatHANDAMRONGKULChargée de l'Accueil
16. Mlle ChavaneeSENIWONG NA AYUTHAYABibliothécaire
17. Mme KulasakCHAYA-NGAMMembre
18. M. DejTALAPATMembre
19. Mlle PraphaNGANPHIROCHANAMembre
20. Mlle PensiriCHAROENPOTMembre
21. M. PanithiHUNE-SAWAENGMembre4e Comité exécutif de l'ATPF (1984-1985)

1. Son Altesse Royale la Princesse Galyani Vadhana Présidente

2. Mme WongchanPHINAINITISATRAVice-Présidente
3. Mlle PramannLEESIRISEARNSecrétaire
4. Mlle Orawannee PANSAWASDHISecrétaire adjointe
5. Mlle JirapanBOONYAKIETTrésorière
6. M. KorakodUPPRATHAMNARAKORNChargée des Inscriptions
7. Mme SidthaPINITPOUVADOLEditrice
8. Mme AurawanRATTANAKARNChargée des Relations publiques
9. Mlle ChavaneeSENIWONG NA AYUTHAYABibliothécaire
10. Mme MonrideePALASUKBibliothécaire adjointe
11. Mlle TuenchaiCHULADULChargée de l'Accueil
12. Mme Porntipa THAVARAPUTTAChargée de l'Accueil
13. Mme UraiPOLKLAChargée des Relations entre les membres
14. Mlle NanthaporLAUHABUTRAChargée des Relations entre les membres
15. Mme KulasakCHAYA-NGAMMembre
16. Mme ThidaBOONTHARM Membre
17. M. DejTALAPATMembre
18. M. MaitreeDEN-UDOMMembre
19. Mlle PraphaNGANPHIROCHANAMembre
20. Mlle PensiriCHAROENPOTMembre
21. Mlle JiranglukSAKOONTALUKMembre3e Comité exécutif de l'ATPF (1982-1983)

1. Son Altesse Royale la Princesse Galyani Vadhana Présidente

2. Mme WongchanPHINAINITISATRAMembre, Vice-Présidente
3. Mme PayomTHAMMABUTRAMembre, Secrétaire
4. Mlle JirapanBOONYAKIETMembre, Trésorière
5. M. ApichaiCHANTRASAENMembre, Chargé des Inscriptions
6. Mlle PramannLEESIRISEARNMembre, Chargée des Inscriptions
7. Mme ThidaBOONTHARM Membre, Editrice
8. Mme UraiPOLKLAMembre, Chargée des Relations entre les membres
9. Mlle UrajchataCHAOCHALAKORNMembre, Bibliothécaire, Adjointe chargée des Relations entre les membres
10. Mme ChongkonnSUPAVEJMembre, Chargée des Relations entre les membres
11. Mlle TuenchaiCHULADULMembre, Chargée de l'Accueil
12. Mme Porntipa THAVARAPUTTAMembre, Chargée de l'Accueil
13. Mme KulasakCHAYA-NGAMMembre, Chargée des Relations publiques
14. Mme AurawanRATTANAKARNMembre, Chargée des Relations publiques
15. Mme LaddaWONGSAYANMembre
16. M. DejTALAPATMembre
17. Mlle PraphaNGANPHIROCHANAMembre
18. Mlle SongsriSRIJANTRAPAN Membre
19. Mlle Orawannee PANSAWASDHIMembre
20. Mlle PensiriCHAROENPOTMembre
21. Mlle PimphaTHANITSORNMembre2e Comité exécutif de l'ATPF (1980-1981)

1. Son Altesse Royale la Princesse Galyani Vadhana Présidente

2. Khunying ChintanaYODSUNTHORNVice-Présidente
3. Mme LaddaWONGSAYANVice-Présidente
4. Mme WongchanPHINAINITISATRAMembre, Trésorière
5. M. ApichaiCHANTRASAENMembre, Chargé des Inscriptions
6. Mlle AmornsiriSANSURATTIKULMembre, Adjoint Chargée des Inscriptions
7. Mme PanneeTHANITSUKAKARNMembre, Chargée des Relations publiques
8. Mme RuengrajneeNIMNUALMembre, Chargée de l'Accueil
9. Mlle TuenchaiCHULADULMembre, Chargée de l'Accueil
10. Mme ChongkonnSUPAVEJMembre, Relations entre les membres
11. Mlle UrajchataCHAOCHALAKORNMembre, Bibliothécaire, Chargée des Relations entre les membres
12. Mme ThidaBOONTHARM Membre, Editrice
13. Mme PayomTHAMMABUTRAMembre, Secrétaire
14. Mlle PravaneeNARINTHARANGKOON NA AYUTHAYAMembre, Secrétaire adjointe
15. M. DejoUTTRANATEEMembre
16. Mme KulasakCHAYA-NGAMMembre
17. Mme AurawanRATTANAKARNMembre
18. Mlle SongsriSRIJANTRAPAN Membre
19. Mlle PraphaNGANPHIROCHANAMembre
20. Mlle Orawannee PANSAWASDHIMembre
21. Mlle LawanCHAICHIENG-AIMMembre1er Comité exécutif de l'ATPF (1978-1979)

1. Son Altesse Royale la Princesse Galyani Vadhana Présidente

2. Khunying Chintana YODSUNTHORNPremière Vice-Présidente
3. Mme LaddaWONGSAYANSeconde Vice-Présidente
4. Mme WongchanPHINAINITISATRATrésorière
5. Mlle SodchuenCHAIPRASATHNATrésorière adjointe
6. Mme PanneeTHANITSUKAKARNChargée des Inscriptions
7. M. JaralWANNARATChargé des Inscriptions
8. Mme KulasakCHAYA-NGAMChargée des Relations publiques
9. Mlle PravaneeNARINTHARANGKOON NA AYUTHAYAChargée des Relations publiques
10. Mme SidthaPINITPOUVADOLChargée du Soutien financier
11. Mme ThidaBOONTHARM Chargée des Relations entre les membres et Editrice
12. Mlle UrajchataCHAOCHALAKORNChargée des Relations entre les membres
13. Mme ChongkonnSUPAVEJChargée de l'Accueil
14. Mme SopeeNETRAKOMChargée de l'Accueil
15. Mlle JirapornCHOTIKASATIENBibliothécaire
16. Mme PraewpayomBOONYAPHALUKSecrétaire
17. Mme PayomTHAMMABUTRASecrétaire adjointe
18. Mlle ChupboonCHOYPRASITMembre
19. M. SamartSAMPANTHARAKMembre
21. Mlle PimphaTHANITSORNMembre
21. Mme RuengrajneeNIMNUALMembreComité exécutif (provisoire) de l’ ATPF (1977)

1. Son Altesse Royale la Princesse Galyani Vadhana Présidente

2. Khunying Chintana YODSUNTHORNPremière Vice-Présidente
3. Mme LaddaWONGSAYANSeconde Vice-Présidente
4. Mme SidthaPINITPOUVADOLMembre
5. Mme ThidaBOONTHARM Membre, Chargée des Relations entre les membres
6. Mme ChongkonnSUPAVEJMembre, Chargée des Relations entre les membres
7. Mme KulasakCHAYA-NGAMMembre, Chargée des Relations publiques
8. Mlle PravaneeNARINTHARANGKOON NA AYUTHAYAMembre, Adjointe chargée des Relations publiques
9. Mme WongchanPHINAINITISATRAMembre, Trésorière
10. Mme KhaisriSRI-AROONMembre, Trésorière adjointe
11. Mlle SodchuenCHAIPRASATHNAMembre, Chargée de l'Accueil
12. M. SamartSAMPANTHARAKMembre, Chargé des Inscriptions et Editeur
13. Mme RuengrajneeNIMNUALMembre, Adjointe Chargée des Inscriptions
14. Mme PraewpayomBOONYAPHALUKMembre, Secrétaire
15. Mme PayomTHAMMABUTRAMembre, Secrétaire adjointe
16. Mme KuakulSATHIENTHAIReprésentante de l'Université Chulalongkorn
17. Mlle ChupboonCHOYPRASITReprésentante de l'Université Silpakorn
18. Mlle AmornsiriSANSURATTIKULReprésentante de l'Université Thammasat
19. M. PipatTANGSUBKULReprésentant de l'Université Ramkamhaeng
20. Mme NaengnoiPENTH MReprésentante de l'Université Chiang Mai
21. PaithoonBOONYAVEJReprésentant de l'Université Prince de Songkla