สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

Comité exécutif

Membres du Comité exécutif de la FPLE

1. Khunying Wongchan PHINAINITISATRAPrésidente
2. Mme Duangchai AMRAPALAVice-Présidente
3. Mlle Kamonbhorn LEESIRISEARNKULMembre
4. Mme Surapee RUJOPAKARNMembre
5. Mme ChananaoVARUNYOUMembre
6. Mme AngkanitYINGPRAYOONMembre
7. Mlle WareeJULLAPHO Membre
8. Mlle SupaluckTAECHAPONGSTORN Membre, Trésorière
9. Mlle SirajitDEJAMONCHAI Membre, Trésorière
10. Mlle Pairin SIRI-ANGKOONMembre, Secrétaire adjointe

La FPLE est un organisme à but non lucratif n° 715 déclaré par le Ministère thaïlandais des Finances.