สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

La FPLE a pour objectifs

Fondation pour la Promotion de la Langue française et des Études françaises sous le patronage de Son Altesse Royale la Princesse Galyani Vadhana (FPLE)
Sa création a été autorisée et publiée le 24 juin 2004.
La FPLE a pour objectifs de :

  • - soutenir et accompagner les enseignants de français à tous les niveaux dans le cadre de la formation continue, des séminaires, des voyages d’études et des réunions sur le plan national et international ;
  • - soutenir et appuyer les enseignants de français dans leurs projets de recherche, dans la rédaction de leurs mémoires ou thèses liés à la langue française et aux études françaises ;
  • - soutenir et faciliter les apprenants de français dans leur recherche et dans leurs formations dans le domaine de la langue et des études françaises suivies dans le pays ou à l’étranger ;
  • - soutenir et promouvoir l’organisation de différentes activités académiques : publication des travaux, organisations des sorties scolaires ou des excursions culturelles ou d’autres activités à des fins académiques ;
  • - solliciter un financement auprès des secteurs public et privé, tant au niveau national qu’international dans le but de promouvoir diverses activités en collaboration avec des institutions publiques et privées ;
  • - coopérer avec d’autres organismes sans but lucratif et reconnus d’utilité publique. La FPLE se veut neutre et apolitique.

La FPLE est un organisme à but non lucratif n° 715 déclaré par le Ministère thaïlandais des Finances.