สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช 2520
Association Thaïlandaise des Professeurs de Français (ATPF)

กิจกรรมและหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสระดับอุดมศึกษา

หลักสูตรและสถาบันที่เปิดสอนภาษาฝรั่งเศสระดับอุดมศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

1. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณาจารย์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

8. วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณาจารย์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร

9. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณาจารย์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ

11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณาจารย์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

12. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณาจารย์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

15. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณาจารย์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

16. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณาจารย์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษายุโรป

17. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณาจารย์

ข่าวและกิจกรรม

การบรรยายพิเศษ “เทพนิยายของมาดามโดนัว” (2 คลิป) 8 สิงหาคม 2564
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส จากโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางภาษาฝรั่งเศสระดับอุดมศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 4 ส.ค.2564
การแข่งขันท่องกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส จากโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางภาษาฝรั่งเศสระดับอุดมศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 4 ส.ค.2564
การแข่งขันเล่าเรื่องภาษาฝรั่งเศส ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 4 ส.ค.2564